BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piątek Edyta (Politechnika Świętokrzyska)
Title
Kalkulacja ceny w sektorze finansów publicznych
Price Calculation in the Public Finance Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 689-697, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Ceny usług, Rachunkowość szkoły wyższej, Szkolnictwo wyższe
Public finance, Services prices, Accounting in higher education institution, Higher education
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł dotyczy kalkulacji ceny w sektorze finansów publicznych na przykładzie uczelni publicznej. Podejmuje kwestie podstawowych zasad ewidencji i kalkulacji kosztów ponoszonych w związku z realizacją przez uczelnie zadań kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - komercyjnych i niekomercyjnych. Przedstawia koncepcję kalkulacji opłat za studia niestacjonarne w związku ze zmianą zapisów artykułu 99 Ustawy o Prawo o szkolnictwie wyższym i pojawieniem się konieczności weryfikacji dotychczasowych metod operacyjnych kalkulacji opłat przyjmowanych do stosowania decyzją Rektorów.(abstrakt oryginalny)

The article discusses pricing in the area of public finances on the example of a public university. It covers basic principles of accounting and calculation of costs incurred due to the fact that universities offer free and paid education. It presents the concept of calculating charges for paid studies with the amendment of entries in article 99 of the law on higher education, and the emergence of the need to review existing operational methods of calculation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240.
  2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
  3. Nowak E.: Rachunek wyników, Difin, Warszawa 2004.
  4. Sawicki K.: Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2005.
  5. Drury C.: Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  6. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M.: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu