BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Ganc Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Funkcjonowanie systemu podatkowego w rolnictwie oraz propozycje zmian w opinii rolników indywidualnych
Taxation in Agriculture and Proposed Changes in the Opinion of Private Farmers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 725-734, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
System podatkowy, Rolnictwo, Opinia publiczna, Podatek rolny
Tax system, Agriculture, Public opinion, Agricultural tax
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem badań było określenie opinii rolników w zakresie oceny dotychczasowego funkcjonowania podatku rolnego oraz możliwości wprowadzenia zmian. Za główne wady systemu podatkowego rolnicy wskazywali brak funkcji stymulacyjnej oraz brak związku pomiędzy efektywnością działalności rolniczej, a okręgami podatkowymi. Ponadto zdaniem większości rolników dotychczasowe obciążenie z tytułu podatku rolnego jest akceptowalne i powinno być utrzymane. Właściciele gospodarstw najsilniejszych pod względem ekonomicznym obawiają się zwiększenia obciążenia podatkiem dochodowym, w miejsce dotychczasowych, nieznacznych obciążeń z tytułu podatku rolnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of paper was to present the opinion of farmers in assessing the current functioning of the agricultural tax and the possibility of change. As the main disadvantages of the tax system, farmers pointed out the lack of stimulatory function - inadequate to the amount of the income distribution of agricultural tax and the lack of connection between the efficiency of agricultural activity and tax districts. Moreover, according to most farmers the burden of the agricultural tax is acceptable and should be maintained. Owners of farms economically strongest fear increased income tax burden, in place of existing minor burden from agricultural tax.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borowski M.: Podatek rolny jako dochód gmin w Polsce, Raport Ministerstwa Finansów, Warszawa 2010.
  2. Ciak J.: Transformacja systemu podatkowego w Polsce w latach 90., "Bank i Kredyt" 2001, nr 7.
  3. Chmielewska M: Podatek rolny w relacji do zasobów czynników wytwórczych gospodarstw rolniczych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 79, Warszawa 2009.
  4. Dziemianowicz I., Przygocka R.: Zasady opodatkowania gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej i możliwości ich adaptacji w Polsce. "Wieś i Rolnictwo" 2006, nr 2 (131).
  5. Łęczycki W.: Opodatkowanie rolnictwa w Polsce w świetle obowiązujących uregulowań, [w:] Problemy rolnictwa światowego, Tom XV, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu