BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zioło Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kierunki i możliwości racjonalizacji struktury finansowania inwestycji komunalnych
Directions and Possibilities of Rationalizing the Financial Structure of Municipal Investments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 761-770, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Gospodarka komunalna, Finansowanie inwestycji w gminie
Public finance, Public utilities, Investment financing in district
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przybliżono zagadnienie racjonalizacji struktury finansowania inwestycji komunalnych. Przedstawiono ujęcie racjonalności oraz struktury finansowania prezentowane w literaturze przedmiotu. Dokonano przeglądu sposobów i możliwych działań ukierunkowanych na racjonalizację struktury finansowania inwestycji gmin. (abstrakt oryginalny)

The article includes the issue of rationalizing the financial structure of municipal investments. Presented approach to rationality and financial structure reflects the theoretical aspects of it in the literature. A review of methods and possible measures aimed at rationalizing the financial structure of municipal investments has also been presented.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babusiaux D., Pierru A.: Capital Budgeting, Investment Project Valuation and Financing Mix: Methodological Proposals, "European Journal of Operational Research" 2001, Vol. 135.
 2. Czekaj M.: Innowacje w zarządzaniu finansami metropolii na przykładzie m.st. Warszawy, "Finanse Komunalne" 2010, nr 10.
 3. Czołpińska E.: Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2010, nr 5.
 4. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, red. M. Panfil, Difin, Warszawa 2008.
 5. Graczyk M.: Zarządzanie inwestycjami komunalnymi. Dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz-Zielona Góra 2008.
 6. Jędrasek S.: Pojemność zadłużeniowa jako instrument kształtowania struktury kapitału, Zeszyty Naukowe nr 8, Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, 2007.
 7. Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2008.
 8. Unold J.: Dynamika systemu informacyjnego a racjonalność adaptacyjna. Teoretyczno- metodologiczne podstawy nowego ujęcia zasady racjonalności, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 9. Surówka K., Kosek-Wojnar M.: Dylematy racjonalizacji wydatków publicznych jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Tom II, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
 10. Szlachta S.: Sprawozdawczość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk 2010.
 11. Yescombe E.R.: Project Finance. Wybrane elementy finansowania strukturalnego, Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu