BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kustra Arkadiusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Sierpińska-Sawicz Agata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Finansowanie korporacji międzynarodowych funkcjonujących w warunkach kryzysu gospodarczego
Financing of International Corporations in Conditions of Economic Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 791-804, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Korporacje międzynarodowe, Finanse korporacji, Źródła finansowania, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Obligacje korporacyjne
International corporation, Corporate finance, Source of financing, Financial risk management, Corporate bonds
Note
streszcz., summ..
Company
Arcelor
Abstract
W artykule zawarte zostały problemy finansowania korporacji międzynarodowych. Specyfika finansowania spółek wewnątrz korporacji międzynarodowych polega przede wszystkim na dywersyfikacji źródeł finansowania i większej ich dostępności dla podmiotów, wynikającej z umiędzynarodowienia procesu finansowania. Ryzyko finansowania takich podmiotów jest mniejsze, co ogranicza koszty korzystania z kapitału. Dla potwierdzenia teoretycznych rozważań posłużono się przykładem korporacji ArcelorMittal, która stosuje większość scharakteryzowanych form finansowania. W warunkach kryzysu badana korporacja szerzej korzystała z emisji obligacji, z których środki posłużyły do uregulowania wymagalnych kredytów bankowych. W celu utrzymania równowagi finansowej korporacja zwiększyła udział kapitałów własnych w łącznych źródłach finansowania oraz dokonała konwersji kredytów na zobowiązania dłużne o charakterze obligacji.(abstrakt oryginalny)

The paper presented the financing problems of international corporations. The specificity of financing in international corporations relies on diversification of financial sources of capital and their availability for enterprises on international market. The risk of financing such corporations is lower, which reduces the cost of capital. To justify the theoretical considerations, the Arcelor Mittal corporation was used as a practical example, which uses most of presented forms of financing. In conditions of economic crisis, the Arcelor Mittal corporation increased the issue of bonds to finance the debt and loans. In the aim of financial balance optimization the corporation increased the part of common stocks in the capital and drove to conversion from debt to bonds. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Duliniec A.: Finansowanie przedsiębiorstwa Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa 2011.
  2. Duliniec A.: Specyfika finansowania przedsiębiorstw w ramach korporacji międzynarodowej, "Bank i Kredyt" 2004, nr 5.
  3. Głuchowski J., Huterski R., Jaaskelainen V., Nielsen P.: Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych, Toruń 2001.
  4. Grzywacz J.: Cash pooling w efektywnym zarządzaniu gotówką przez przedsiębiorstwo, [w:] Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, red. J. Grzywacz, SGH w Warszawie, Warszawa 2006.
  5. Mizerka J.: Ku nowemu paradygmatowi w finansach korporacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, nr 144.
  6. Różański J.: Strategie finansowania przedsiębiorstw międzynarodowych, [w:] Rynek finansowy - instytucje , narzędzia strategie, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
  7. The year when cash was the king, raport Ernst&Young, 2008.
  8. The year of survival and revival, raport Ernst&Young, 2009.
  9. Ungeared for growth, raport Ernst&Young, 2010.
  10. Żak J.: Międzynarodowe centra rozliczeniowe - aspekty dewizowe, www.monitorpodatkowy.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu