BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pujer Klaudia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wpływ akcesji Słowacji do Unii Ekonomicznej i Monetarnej na funkcjonowanie słowackich przedsiębiorstw w aspekcie planowania działań sprzedażowych : - komunikat z badań
The Impact of Accession of Slovakia to the Economic and Monetary Union on the Functioning of Slovak Companies in Terms of Sales Activity Planning - a Research Report
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 815-832, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Strefa euro, Strategia sprzedaży, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Economic and Monetary Union (EMU), Eurozone, Sales strategy, Enterprise competitiveness
Note
streszcz., summ..
Country
Słowacja
Slovak Republic
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę sposobów realizacji i przygotowywania się słowackich firm do inicjowania działań sprzedażowych w warunkach przyjętej w 2009 roku waluty euro z punktu widzenia praktyki badawczej. Przedmiotem dociekań stał się problem świadomości przedsiębiorstw na temat konieczności redefinicji strategii i obszarów sprzedaży po akcesji Słowacji do strefy euro, a także działań jakie podjęły i zamierzają podjąć przedsiębiorstwa w związku z uzyskaniem lub utrzymaniem stabilnej pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i/lub międzynarodowym. Omawiając problematykę, oparto się na wynikach badań własnych, przeprowadzonych wśród form funkcjonujących na Słowacji. (abstrakt oryginalny)

The article presents, in terms of research practice, the issues of Slovak companies' and their ways to prepare to initiate sales actions in the conditions of the 2009 euro currency adoption. The subject of inquiry was the problem of awareness of enterprises about the need to redefine strategies and sales areas after the accession of Slovakia to the euro area, as well as actions they have taken and intend to in order to obtain and maintain stable competitive position in the domestic and/or international market. The analysis was based on the results of own research conducted on the companies functioning in Slovakia.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Pułaska-Turyna B.: Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2011.
  2. Ružicka F.: Wejście Słowacji do strefy euro, [w:] Polska na drodze do euro, red. A. Sroka, A.K. Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
  3. Sobczyk M.: Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  4. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.: Metody statystyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu