BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tworek Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
The economic crisis in Poland: performance, investment opportunities and business risk : a case of the construction industry and the real-estate market. Selected issues
Kryzys gospodarczy w Polsce: wyniki, możliwości inwestycyjne oraz ryzyko biznesu (przykład budownictwa i rynku nieruchomości): wybrane zagadnienia
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 847-860, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Kryzys gospodarczy, Wyniki gospodarcze, Budownictwo, Rynek nieruchomości, Ryzyko
Economic crisis, Economic performance, Construction sector, Real estate market, Risk
Note
streszcz., summ..
Abstract
Najogólniej artykuł poświęcony jest kryzysowi gospodarczemu w Polsce. W sposób syntetyczny omawia jego genezę, przebieg i skutki. W szczególności artykuł przedstawia wybrane wyniki polskiej gospodarki za okres IV kwartał 2008-IV kwartał 2009. Artykuł omawia także aktualne problemy polskiej gospodarki, tj. w 2011 roku. Celem artykułu jest omówienie zasadniczych kwestii z tym związanych. Na przykładzie polskiego budownictwo i rynku nieruchomości autor wyjaśnia w nim również kwestię znaczenia i wzrostu ryzyka w biznesie w okresie światowego kryzysu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu ryzyka i stopnia niepewności w budownictwie i na rynku nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

In general, the paper deals with the economic crisis in Poland. It outlines its origin, evolution and consequences. In particular, it presents the selected results obtained by the Polish economy in the period from Q4 2008 to Q4 2009. The author also addresses the current problems faced by the Polish economy in 2011. The aim of the paper is to discuss the basic issues related to these problems. Taking the Polish construction industry and the real-estate market as the examples, the author attempts to explain the importance of business risk and its growth during the global economic crisis, focusing on a rise in risks and uncertainty in the construction sector and the real-estate market. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza sytuacji gospodarczej Polski w I kwartale 2010 r., Departament Analiz i Prognoz. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 2. Central Statistical Office in Poland: Retrieved January 23, 2012, from http://www.stat.gov.pl/ gus/5840_1338_PLK_HTML.htm.
 3. Central Statistical Office in Poland: Koniunktura gospodarcza - budownictwo, grudzień 2011. No. 12/2011. Retrieved February 23, 2012, from http://www.stat.gov.pl/
 4. Główka G.: Funkcjonowanie przedsiębiorstw budowlanych w warunkach kryzysu na rynku nieruchomości, [in:] Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie, ed. M.J. Nowak, T. Skotarczak, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o, Warszawa 2010.
 5. Gospodarki. Informacja o wynikach gospodarki w styczniu 2010 r., Departament Analiz i Prognoz. Wydział Statystyki i Spraw Organizacyjnych. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 6. Grodzka I.: Ryzyko w działalności deweloperskiej. Retrieved from http://www.nieruchomosci.beck. pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=17&id=93.
 7. Kaczmarek T.T.: Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009.
 8. Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, ed. J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 9. Lipka A.: Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2002.
 10. Marcinek K., Foltyn-Zarychta M., Pera K., Saługa P., Tworek P.: Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010.
 11. Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, ed. P. Masikiewicz. SGH, Warszawa 2009.
 12. Międzynarodowe rynki finansowe. Cześć II, ed. J. Żabińska, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002.
 13. Money.pl Retrieved February 24, 2012,from http://www.money.pl/gielda/.
 14. Nawrot W.: Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 15. Nogalski B., Marcinkiewicz H.: Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać, Difin, Warszawa 2004.
 16. Polska wobec światowego kryzysu finansowego, NBP, Warszawa 2009.
 17. Rynki finansowe w warunkach kryzysu, ed. M. Kalinowski, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 18. Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce. Identyfikacja i monitorowanie, ed. D.J. Błaszczuk, Poltext, Warszawa 2006.
 19. Simon H.: 33 sposoby na kryzys gospodarczy, Difin, Warszawa 2009.
 20. Sporek T.: Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.
 21. Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 22. Taylor J.B.: Zrozumieć kryzys finansowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 23. Tworek P.: Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2010.
 24. Tworek P., Valouch P.: The condition of construction industry in Poland and the Czech Republic under the financial crisis. Selected issues, [in:] Inwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia, ed. K. Marcinek, Zeszyt Naukowy nr 74, Studia Ekonomiczne 2011, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu