BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berent Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
DFL as a Biased Estimator of Financial Risk
DFL jako obciążony estymator ryzyka finansowego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 11-24, tab, bibliogr. 29 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie finansami, Wskaźniki ekonomiczne, Ryzyko finansowe
Enterprise management, Financial management, Economic indicators, Financial risk
Note
streszcz., summ..
Abstract
Pomimo swojej "popularności" w literaturze przedmiotu, wskaźnik DFL nie może być uznawany ani za wiarygodny wskaźnik dźwigniowy ani za odpowiedni miernik ryzyka finansowego. Jako zależny od rentowności operacyjnej, przyjmuje on wiele wartości, w tym mniejsze od jeden i ujemne, dla danego stanu działalności finansowej firmy. Zdefiniowanie wskaźnika w oparciu o wartości księgowe sprawia, że nie jest on użytecznym narzędziem w analizie wartości firmy. Nawet po głębokich modyfikacjach i zredefiniowaniu dla wartości rynkowych, zapewniających jednoznaczność odczytu i dźwigniową interpretację, wskaźnik ten okazuje się być ujemnie obciążonym estymatorem prawidłowego miernika ryzyka finansowego. W artykule wskazano na przyczyny i wielkość obciążenia oraz sposoby jego usunięcia. Artykuł zakończony jest apelem o całkowite zaprzestanie używania DFL w analizie ryzyka finansowego. (abstrakt oryginalny)

Despite its wide use in finance literature, DFL is not an adequate measure of either financial leverage or financial risk. Dependent on operating profitability, it produces multiple values, even if firm's financial activity is fixed. As book value driven measure, its applicability in rather limited. Unfortunately, even radical modifications to the index, including its redefinition to market values, that secures unambiguous reading and leverage interpretation, does not prevent DFL from being a downward biased estimator of the true financial risk measure. The paper establishes the source and the size of the bias and provides ways to correct for it. The paper ends with the plea to abandon the index altogether. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, tom 1, ed. L. Bednarski, T. Waśniewski, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 2. Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
 3. Berent T.: The Base in the Computation of DFL, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, 158.
 4. Berent T.: Stopień Dźwigni Finansowej DFL - dziesięć metod pomiaru, "Przegląd Organizacji" 2010, 6.
 5. Besley S., Brigham E.F.: CFIN, South-Western, Centage Learning, 2012.
 6. Damodaran A.: Corporate Finance, Theory and Practice, John Wiley & Sons, New York 1997.
 7. Dilbeck H.: A Proposal for Precise Definitions of "Trading on the Equity" and "Leverage": Comment, "Journal of Finance" 1962, 17.
 8. Dudycz T.: Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w stosunku do zainwestowanego kapitału, "Rachunkowość" 2001, 4.
 9. Dudycz T.: The Different Faces of Leverage, SSRN, http://ssrn.com/abstract = 950554, 2006.
 10. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 11. Financial Reporting and Analysis, CFA ® Programm Curriculum, Pearson Learning Solutions, Vol. 2, 2011.
 12. Hamada R.S.: The Effect of a Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stock, "Journal of Finance" 1972, 27.
 13. Hawawini G., Viallet C.: Finance for Executives, Managing for Value Creation, Thompson, South- Western Centage Learning, 2011.
 14. Jerzemowska M.: Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 15. Lumby S., Jones C.: Corporate Finance, Theory & Practice, South-Western Centage Learning, 2011.
 16. Mandelker G.N., Rhee S.G.: The Impact of the Degree of Operating and Financial Leverage on Systematic Risk of Common Stock, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1984, 19.
 17. Megginson W.L., Smart S.B., Graham J.R.: Financial Management, South-Western Centage Learning, 2010.
 18. Michalski G.: Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 19. Miller M.H.: Leverage, "Journal of Finance" 1991, 46.
 20. Miller M.H.: Leverage, "Journal of Applied Corporate Finance" 2005, 17.
 21. Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 22. Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe B.D.: Corporate Finance, McGraw-Hill, Boston 1999.
 23. Rubinstein M.: A Mean-Variance Synthesis of Corporate Financial Theory, "Journal of Finance" 1973, 28.
 24. Rutkowski A.: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.
 25. Sibilski W.: Rentowność kapitałów własnych a dźwignia finansowa aspekty teoretyczne oraz przykłady na bazie sprawozdań polskich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2010, 587, 26.
 26. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 27. Struktura kapitału przedsiębiorstwa, ed. D. Zawadzka, Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, chapter 4, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 28. Van Horne J.C., Wachowicz J.M.: Fundamentals of Financial Management, FT Prentice Hall, Harlow 2005.
 29. Żwirbla A.: Dźwignia finansowa - próba krytyki oraz syntezy poglądów (artykuł dyskusyjny), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2007, 41.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu