BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bożek Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Standaryzowany proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym - wymiar proceduralny
The Standardized Risk Management Process in an Insurance Company - a Procedural Dimension
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 25-33, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie ryzykiem, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem
Enterprise management, Risk management, Insurance companies, Enterprise Risk Management (ERM)
Note
streszcz., summ..
Abstract
W obszarze zarządzania ryzykiem od lat funkcjonują standardy optymalizujące zarządzanie ryzykiem w organizacji, którą jest przede wszystkim przedsiębiorstwo. W tym opracowaniu przyjmuje się, że międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie są w pewnym sensie zwieńczeniem rozwoju procesu zarządzania ryzykiem, w rozumieniu zintegrowanego zarządzania ryzykiem (ERM). Standardy wdrażane są w przedsiębiorstwach zarówno w skali narodowej, jak i ponadnarodowej, oraz różnych segmentach i sektorach, w tym finansowym. Wydaje się, że istnieją wystarczające przesłanki do wdrożenia standaryzowanego procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych. (abstrakt oryginalny)

In the area of risk management standards, to optimize risk management in an organization, which an enterprise primarily is, have been function for many years. In this paper it is assumed that international standards of risk management in enterprises are in a sense the culmination of the risk management development process within the meaning of integrated risk management (enterprise risk management, ERM). Standards are implemented in companies in both the national and especially global scale and in different segments and sectors, including financial system. It seems that there are sufficient conditions for the implementation of a standardized process of risk management in insurance companies.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AS/NZS 4360:2004 Risk Management, Australian/New Zealand Standard 2004, Introduction, www. saiglobal.com.
 2. Baranoff E.: Risk Management and Insurance, Wiley 2004.
 3. Bożek S.: Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka. Standaryzacja zarządzania ryzykiem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010.
 4. Bożek S.: Identyfikacja czynników ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym, [w:] Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 640, Szczecin 2011.
 5. Bożek S.: Uwagi o możliwości wykorzystania standaryzacji procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym, [w:] Studia ubezpieczeniowe. Zarządzanie ryzykiem i finansami, red. J. Lisowski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 182, Wrocław 2011.
 6. Bożek-Węglarz S.: Inwestycyjna działalność przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w Europie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 7. Bożek-Węglarz S.: Risk Management Process - Allocate an Appropriate Method by Means of Using a Risk Management Matrix, [w:] The Insurance of Catastrophic Risk in the European Union and the Global Changes, red. I. Jędrzejczyk, S. Bożek-Węglarz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 8. Crews T.B.: Fundamentals of Insurance, Second Edition, South-Western Cengage Learning 2010.
 9. Dorfman M.: Introduction to Risk Management and Insurance, Ninth Edition, Pearson Prentice Hall, 2008.
 10. Hadyniak B.: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, t. 1: Podstawy, red. B. Hadyniak, J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2010.
 11. Harrington S., Niehaus G.: Risk Management and Insurance, McGraw-Hill/Irwin, International Edition 2004.
 12. Jorion Ph.: Financial Risk Manager Handbook, Fifth Edition, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2009.
 13. Monahan G.: Enterprise Risk Management. A Methodology for Achieving Strategic Objectives, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2008.
 14. Pickett S.: Auditing the Risk Management Process, John Wiley and Sons, Inc. Hoboken, New Jersey 2005.
 15. Rejda G.E.: Principles of Risk Management and Insurance, Eleventh Edition, Addison Wesley, 2010.
 16. Ronka-Chmielwiec W.: Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia, [w:] Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 17. Ronka-Chmielwiec W.: Wykorzystanie ubezpieczeń do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 18. Skipper H., Kwon W.: Risk Management and Insurance. Perspectives in a Global Economy, Blackwell Publishing 2007.
 19. Turpin J., Flitner A.L.: Commercial Property Insurance and Risk Management, Fifth Edition, Vol. 1, American Institute for CPCU, Pennsylvania 1998.
 20. Williams C.A., Smith M., Young P.: Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu