BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziemianowicz Ryta Iwona (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Zmiany w opodatkowaniu gospodarstw rolnych : korzyści i zagrożenia
Changes in Taxation of Agricultural Holdings : Benefits and Threats
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 2, s. 72-78, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Podatek rolny, Podatek dochodowy, Reforma podatkowa, Obciążenia podatkowe, Gospodarstwa rolne
Agricultural tax, Income tax, Tax reform, Tax burdens, Arable farm
Note
streszcz., summ.
Abstract
Od lat zarówno ekonomiści, ale także i politycy, prowadzą dyskusję na temat przyszłego kształtu systemu opodatkowania rolnictwa w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim włączenia rolnictwa do powszechnego systemu opodatkowania dochodów, ale nie tylko. Niewątpliwie, jak wskazują doświadczenia międzynarodowe, system podatkowy może być jednym z czynników wpływających na tempo zmian strukturalnych w rolnictwie, które w Polsce są nieuniknione. Artykuł, stanowi próbą przeanalizowania korzyści i zagrożeń wynikających z obciążenia dochodów rolników uzyskiwanych z gospodarstwa podatkiem dochodowym. Szczegółową analizę ograniczono przede wszystkim do zbadania wysokości obciążeń fiskalnych gospodarstw rolnych po wprowadzeniu zmian w systemie opodatkowania. (abstrakt oryginalny)

For years both economists and politicians have been discussing the topic of the future shape of the agricultural taxation system in Poland. This regards mainly the exclusions of agriculture from the general income taxation system, but not only that. Without any doubt, as international experiences show, the taxation system may be one of the factors affecting the rate of structural changes in agriculture, which are unavoidable in Poland. Nevertheless, however, the agricultural taxation reform should be preceded by a detailed analysis of the fiscal and extra-fiscal effects resulting from introducing new solutions in the field of agricultural holdings taxation. The article is an attempt to analyze the benefits and threats related to charging the incomes from agricultural production with income tax; it does not, however, exhaust all the problems related to the agricultural taxation reform. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziemianowicz R.I. 2007: Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 150-418.
  2. Dziemianowicz R.I. 2009: Podatek dochodowy w rolnictwie stymulator czy hamulec przemian strukturalnych? Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 2, s. 55-60.
  3. Etel L. 2003: Podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Komentarz. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 314-316.
  4. Gardner B.L. 1978: Public Policy and the Control Agricultural Production. American Journal of Agricultural Economics, nr 60, s. 836-846.
  5. Goraj L., Michalak T., Zmarzłowski K. 2009: Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2008 r. IERiGŻ, Warszawa, s. 32-45.
  6. Harl N. 1969: Do legal land tax rules favor large scale agricultural firms. American Journal of Agricultural Economics, nr 51, s. 1381-1392.
  7. Mastalski R. 1996: Prawo podatkowe II - część szczegółowa. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 236-237.
  8. Owsiak S. 1999: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa, s. 157.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu