BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hasińska Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Programy aktywnej polityki rynku pracy w warunkach integracji europejskiej
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy), 2011, s. 177-185, bibliogr. 2 poz., tab.
Keyword
Rynek pracy, Bezrobocie, Aktywizacja bezrobotnych, Polityka zatrudnienia, Integracja gospodarcza Polski z UE, Rozwój przedsiębiorczości, Europejska Strategia Zatrudnienia, Szkolenie bezrobotnych
Labour market, Unemployment, Unemployed activation, Employment policy, Poland's economic integration with the EU, Entrepreneurship development, European Employment Strategy, Unemployed training
Abstract
W niniejszym opracowaniu skoncentrowano uwagę na programach aktywnej polityki rynku pracy realizowanych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W okresie członkostwa nastapiła wyraźna popraw sytuacji na krajowym rynku, przejawiająca się we wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia. Polska stała się jednym z głównych beneficjentów unijnych funduszy strukturalnych służących realizacji inwestycji w zasoby ludzkie i materialne, a także konkurencyjnym miejscem inwestycji zagranicznych.(...) Skutki członkostwa w UE przejawiają się także w podporządkowaniu narodowej polityki zatrudnienia unijnej koordynacji, prowadzonej w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dz.U., nr 99, poz.1001 z późn. zm.
  2. Ustawa z 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U., nr 6, poz. 33.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu