BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubot Zdzisław (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Negocjacje NFZ z oferentami : zastąpienie komisji konkursowej przez zespół
Negotiations of the National Health Fund with Tenderers : Replacement of Competition Committee with a Team
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2013, nr 6, s. 15-20
Keyword
Negocjacje, System ochrony zdrowia, Świadczenia zdrowotne, Regulacje prawne
Negotiations, Health care system, Health care benefits, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Company
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Abstract
Artykuł zawiera rozważania prawne dotyczące dopuszczalności zastąpienia komisji konkursowej przez zespół w negocjacjach NFZ z oferentami. Według autora komisja konkursowa jest szczególnym organem NFZ wyłącznie ustawowo umocowanym do przeprowadzenia negocjacji z oferentami. Zespół powołany przez przewodniczącego komisji konkursowej jest organem pomocniczym tej komisji i nie ma umocowania do reprezentacji NFZ w negocjacjach z oferentami. W odwołaniu od rozstrzygnięcia konkursu ofert świadczeniodawca może podnieść zarzut przeprowadzenia negocjacji przez zespół zamiast komisji konkursowej. Zarzut taki uzasadnia uwzględnienie odwołania, w konsekwencji czego z danym świadczeniodawcą powinny zostać przeprowadzone rokowania w zakresie oferowanych przez niego świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczeniodawca, który nie wniesie w wymaganym ustawowo terminie odwołania i nie podniesie zarzutu przeprowadzenia negocjacji przez zespół zamiast komisji konkursowej, traci prawo powoływania się na taki zarzut w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kończąc w tym postępowaniu swój udział. (abstrakt oryginalny)

This article contains legal considerations concerning the admissibility of substituting a competition committee with a team in NFZ (the National Health Fund) negotiations conducted with tenderers. According to the author, the competition committee is a particular National Health Fund body, being the only body with statutory authorization to conduct negotiations with tenderers. The team appointed by the chairperson of the competition committeeisan auxiliary body of the said committee and has no legal authorization to represent the National Health Fund in negotiations with tenderers. In an appeal against the solution of tender competition, the principal may levy a chargé of conducting negotiations by a team instead of a competition committee. The said charge justifies the consideration of an appeal, and as a result negotiations within the framework of offered health care services, shall be conducted with a given principal. The principal, who fails to make any appeal in a statutory required time and does not levy a chargé of conducting negotiations by a team instead of a competition commission, shall lose his/her right of levying the said chargé in the course of proceedings concerning the case of conclusion of contracts for the provision of health care services, ending his/her participation in the said proceedings. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Kidyba, Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego, Warszawa 1993, s. 46.
  2. M. Pazdan, Niektóre konsekwencje teorii organów osoby prawnej, Prace Prawnicze I, Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 5, Katowice 1969, s. 205-208.
  3. A. Klein, Charakter prawny organów osób prawnych - Księga pamiątkowa ku czci W. Czachórskiego, Warszawa 1985, s. 127 i n.
  4. J. Frąckowiak, Osoby prawne, (w:) System prawa prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, Tom 1, red. M. Safian, Warszawa 2012, s. 1033.
  5. J. Górski, Stanowisko prawne organów i pełnomocników przedsiębiorstw państwowych, "Nowe Prawo" 1955, nr 6, s. 4.
  6. Słownik języka polskiego, t. 2, L-P, redaktor naczelny M. Szymczak, Warszawa 1979, s. 796.
  7. J. Jończyk, Prawo pracy. Warszawa 1992, s. 85-86.
  8. Z. Kubot, Wzory protokołów z negocjacji komisji konkursowej NFZ z oferentami, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2013, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu