BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fliegner Wojciech (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Zarządzanie strategiczne informatyzacją i rozwojem społeczeństwa informacyjnego na szczeblu samorządu terytorialnego
Strategic management of informatization and information society development at the level of local self-government
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 24, s. 71-81, tab., biblior. 11 poz.
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Zarządzanie strategiczne, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Information society, Strategic management, Information and Communication Technology (ICT)
Note
streszcz., summ.
Country
Polska, Wielkopolska
Poland, Wielkopolska
Abstract
W regionalnej strategii informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego należy zaproponować rozwiązania, które pozwoliłyby na dobre powiązanie celów strategicznych z realizowanymi projektami. Ze względu na potrzebę zweryfikowania stopnia osiągnięcia celów należy zdefiniować w strategii mające temu służyć wskaźniki (wskaźniki rezultatu i produktu) oraz określić oczekiwane wartości tych wskaźników. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to assess the strategic management aspects of informatization and information society development in the Wielkopolska region. The paper explains the nature, scope and key relationships occurring in the e-government. In the practical part, diagnosis of public e-services in the Wielkopolska region was made. The article ends with recommendations for the development and improvement of strategic management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010.
 2. Europejska agenda cyfrowa, 2010.
 3. e-Wielkopolska: strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim, 2004.
 4. Guidelines for systems of monitoring and evaluation, European Commision, 2006.
 5. i2010-Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, 20005.
 6. Olejniczak K. Olejniczak M., Ewaluacja projektów i programów finansowych ze środków Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" 2004, nr 2.
 7. Plan Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015, 2011.
 8. Program operacyjny rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim w latach 2007-2013, 2007.
 9. Strategia informatyzacji Miasta Poznania, 2004.
 10. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w roku 2013, 2008.
 11. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2012, 2007.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu