BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzyżanowski Adam
Title
Wykorzystanie technologii informatycznych w dostępie do informacji publicznej na przykładzie urzędów wchodzących w skład Publicznych Służb Zatrudnienia
Use of information technology in accessing public information on the example of offices belonging to the Public Employment Service
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 24, s. 169-187, rys., tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Informacja publiczna, Prawo do informacji, Społeczeństwo informacyjne, Technologia informacyjna
Public information, Right to Information (RTI), Information society, Information Technology (IT)
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Myślą przewodnią niniejszego artykułu jest analiza wpływu, jaki wywierają rozległe systemy informatyczne na funkcjonowanie urzędów administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do informacji publicznej na przykładzie jednostek organizacyjnych Publicznych Służb Zatrudnienia. Autor rozpoczyna swoje rozważania od przedstawienia definicji informacji publicznej, następnie przechodzi do analizy aktów prawnych regulujących dostęp do niej oraz ukazuje realizację prawa dostępu do informacji publicznej, aby przedstawić wreszcie nowe kanały dostępu do informacji publicznej, wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne funkcjonujące w obszarze rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The leitmotiv of this article is to analyze the impact of extensive information systems on the functioning of public administration with particular emphasis on access to public information on the example of the organizational units of the Public Employment Service. The author begins his discussion witch presenting the definition of public information, then moving on to analysis of legal acts regulating access to it and showing the realization of the right to possess to public information, in order to provide new channels of access to public information using modern information technology operating in the labour market area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bernaczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 2. Biernat S., Rozbiór dóbr przez państwo. Uwarunkowania społeczne i konstrukcje prawne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1989.
 3. Dereń A.M., Prawna ochrona informacji w krajowym ustawodawstwie, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 4. Duniewska Z., Ignorania iuris w prawie administracyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 5. Duniewska Z. et al., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Difin, Warszawa 2002.
 6. Gardocka T., Obywatelskie prawo do informacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 7. Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, Zakamycze, Kraków 1999.
 8. Jabłoński M., Wygoda K., Dostęp do informacji i jego granice. Wolność do informacji, prawo do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 9. Hausner J., Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, w: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 10. Kieżun W., Struktury i kierunki zarządzania państwem, w: Dobre państwo - kryteria, wskaźniki. Diagnoza i zalecenia, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2001.
 11. Kochanowski J., Dostęp do informacji publicznej jako gwarancja realizacji praw człowieka i obywatela, w: Dostęp do informacji publicznej - rozwój czy stagnacja, materiały z konferencji, Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2008.
 12. Mucha M., Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 13. Olejniczak Z. Systemy informacyjne w administracji publicznej, PTI, Warszawa 2004.
 14. Piskorz-Ryń A., Prawo do informacji od podmiotów wykonujących administrację publiczną w polskim porządku prawnym, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 7-8.
 15. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, czerwiec 2005.
 16. Supernat J., Informacyjne instrumenty działania administracji publicznej, w: Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Cisna 2-4 czerwca 2002, Rzeszów 2002.
 17. Szpor G., Informacja i informatyka w administracji publicznej, Górnośląskie Centrum Informacji o Przestrzeni, Katowice 1993.
 18. Taras W., Informowanie obywateli przez administrację, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1992.
 19. Wiewiórowski W., Wierczyński G., Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu