BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szara Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski), Pierścieniak Agata (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Kapitał intelektualny jako obszar konkurencji przedsiębiorstw : (wybrane aspekty teoretyczne)
The Intellectual Capital as the Area of Enterprises Competition : (the Selected Theoretical Aspects)
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2007, z. nr 11, s. 249-258, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Kapitał intelektualny, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Zasoby niematerialne, Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw
Intellectual capital, Enterprise competitiveness, Competitive advantage, Intangible assets, Competitive potential of enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na rynku globalnym przedsiębiorstwa coraz częściej ze sobą konkurują. Dostrzegając ważność kapitału intelektualnego dla podmiotów gospodarczych coraz częściej jest on postrzegany jako obszar konkurencji. Źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa może być zdolność do wykorzystania posiadanego kapitału intelektualnego. Specyfika tego zasobu pozwala go scalać z innymi, wartościowo wykorzystywać w pojedynczym działaniu i zwiększać jego wartość. O jego pozycji przesądza jego unikatowość i trudność do imitacji. Perspektywiczne kierunki rozwoju wiążą się zaś z możliwością dalszej absorpcji wiedzy. W artykule dokonano identyfikacji pojęcia kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, przedstawiono przesłanki świadczące o jego konkurencyjnej naturze oraz wskazano główne jego elementy w obszarze konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)

Enterprises compete with each other much more frequently on the global market. Regarding the importance of intellectual capital for an enterprise, it is perceived as the area of enterprises competition. The ability to use its own intellectual capital can be the source of enterprise competitive advantage. The specificity of such a resource allows integrating with the others, using valuably in a single action and increasing its worth. Uniqueness and difficulty in imitating determine its position. Future ways of development are connected with the possibility of further knowledge absorption. In the article, there has been made an attempt to identify the concept of enterprise intellectual capital, the premise proving its competitive nature as well as some major elements in the area of competition have been indicated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bal-Woźniak T., Współczesne problemy zarządzania. Materiały pomocnicze. Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Zeszyt nr 1, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.
  2. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
  3. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  4. Haberberg A., Riple A., The Management of Organization, Financial Times-Prentic Hall, Harlow 2001.
  5. Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  6. Mikuła B., Kapitał intelektualny jako przedmiot zarządzania, "Problemy Jakości" 2002, nr 4.
  7. Rokita J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005.
  8. Szymura-Tyc M., Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 3, s. 7.
  9. Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, Moszkowicz M. (red.), PWE, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu