BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śliwczyński Bogusław (Poznan School of Logistics)
Title
The Reference Model of Supply Chain Operational Controlling in Value Management
Model referencyjny kontrolingu operacyjnego łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością
Source
LogForum, 2010, vol. 6, nr 1, s. 21-36, tab., rys., bibliogr. 39 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Controlling, Zarządzanie wartością, Zarządzanie procesami, Modele referencyjne
Supply chain, Controlling, Value management, Process management, Reference models
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Systemowe podejście kontrolingu do wspomagania zarządzania operacyjnego, wynika z jego kompleksowego badania wyników ekonomicznych i operacyjnych łańcucha dostaw oraz kształtowania czynników zarządzania operacyjnego - produktów, procesów i zasobów - determinujących osiągany wynik (przychody, koszty, rentowność i rotację majątku oraz zwrot z zainwestowanego kapitału). Wszystkie cechy produktu, stanowiące o wartości dla klienta i jego konkurencyjności, są podstawą projektowania, planowania i kontrolowania powiązanych systemowo procesów odpowiedzialnych za wytwarzanie i dostarczanie produktów. Skuteczność metod kształtowania produktów, procesów i zasobów, zależy od precyzyjnej analizy i oceny warunków operacyjnych kwalifikujących ich zastosowanie. Wsparcie zarządzania operacyjnego, ukierunkowane na wartość produktu i poprawę wyniku przedsiębiorstwa, wymaga obok analizy finansowej i techniczno-ekonomicznej przeniesienia wartości produktu na metody sterowania działaniami i kształtowanie zasobów w łańcuchu dostaw produktu już na etapie ich planowania. W wyniku analizy wymagań wspomagających kształtowanie procesów i zasobów w łańcuchu dostaw opracowano model referencyjny kontrolingu operacyjnego w zarządzaniu wartością produktu. Wielokryterialny dobór i właściwe zastosowanie metod zarządzania przepływem materiałowym w łańcuchu dostaw jest za każdym razem poprzedzony analizą operacyjną i finansową oraz oceną warunków operacyjnych, wpływających na wybór metod sterowania. (abstrakt oryginalny)

The systemic approach of the controlling function to supporting the operations management results from its complex analysis of the supply chain business and operating results and from influencing the operations management factors - products, processes and resources that determine the achieved result (revenues, costs, profitability and assets turnover as well as the return on invested capital). All product features which stand for customer value and its competitiveness are the basis for designing, planning and controlling the interconnected processes responsible for manufacturing and delivery of products. The effectiveness of methods applied in developing products, processes and resources depends on the precise analysis and appraisal of the operating conditions that justify their application. Supporting the operations management, focused on the product value and improving the company's financial result, apart from financial, technical and economic analyses requires transferring the product value to activities control methods and to developing the resources in the product supply chain already at the stage of planning. As a result of an analysis of requirements supporting the development of processes and resources in the supply chain, a reference model of operational controlling in product value management was developed. The multicriterion selection and appropriate application of material flow management methods in the supply chain is each time preceded by an operating and financial analysis as well as by an appraisal of operating conditions that influence the choice of control methods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andersen, B., 1999, Business Improvement Toolbox. Milwaukee, WI: ASQ Quality Press.
 2. Atkinson, A. A., Waterhouse, J. H., Wells, R. B. , 1997, A Stakeholder Approach to Strategic Performance Measurement, Sloan Management Review, Cambridge.
 3. Benayoun R., De Montgolfier J., Tergny J., Larichev O. , 1971, Linear programming with multiple objective functions: STEP mehod (STEM). Mathematical Programming.
 4. Chaberek M., 2001, Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 5. Christopher M., Juttner U. , 2000, Achieving supply chain excellence: the role of relationship management. International Journal of Logistics, Vol. 3 No.1.
 6. Christopher M., Peck H., 2003, Marketing Logistics. Butterworth-Heinemann.
 7. Chritopher M., Juttner U., Godsell J., 2006, Demand chain alignment competence - delivering value through product life cycle management, Centre for Logistics and Supply Chain Management, Cranfield School of Management, Cranfield University.
 8. Ciesielski M. (red), 2009, Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. PWE, Warszawa.
 9. Długosz J. (red.), 2005, Zarzadzanie logistyczna obsługa klienta. AE w Poznaniu, Poznań.
 10. Geoffrion A.M., Dyer J.S., Feinberg A., 1972. An interactive approach for multi-criterion optimization, with an application to the operation.. Management Science.
 11. Goldratt E.M., 1990, Theory of Constraints, North River Press, Great Barrington.
 12. Kaplan, Robert S., Norton, David P. , 1996, Linking the Balanced Scorecard to Strategy; California Management Review, Vol. 39, No. 1.
 13. Kaplan R.S., Norton D.P., 2001, The Strategy Focused Organization. How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, Harward Business School Press, Boston -Massachusetts.
 14. Kasiewicz S., 2002, Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 15. Kasprzak T., 2005, Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 16. Kisperska-Moroń D., 2000, Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 17. Kołowrocki K., 2001, Asymptotic Approach to System Reliability Analysis, PAN, Warszawa.
 18. Kowalska K., 2001, Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 19. Koźmiński A.K., Piotrowski W., 1999, Zarządzanie - teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 20. Krajewski J., Ritzman L., 1990, Operations Management. Strategy & Analysis. Addison-Wesley Publishing Company, New York.
 21. Lambert D.M., Cooper M.C., 2000, Issues in Supply Chain Management, "Industrial Marketing Management", Vol. 1.
 22. Lambert D.M., Stock J.R., 2001, Strategic Logistics Management, McGraw-Hill, New York.
 23. Lawrence M., D., 1989, Techniques of Value Analysis and Engineering. John Mark Ockerbloom.
 24. Loader D., 2006, Fundamentals of Global Operations Management. John Wiley & Sons.
 25. Loader D., 2006, Advanced Operations Management. John Wiley & Sons.
 26. Luenberger D. G., 1974 Teoria optymalizacji, Warszawa PWN.
 27. Marciniak S., 2008, Controlling. Teoria i zastosowania. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 28. Mielcarek J., 2006, Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Target, Warszawa,
 29. Porter M., 1998, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, NY The Free Press, New York.
 30. Rother M., Shook J., 1999, Learning to see - value stream mapping to create value and eliminate mud. The Lean Enterprise Institute, Massachusetts.
 31. Roubens M., 1981, Preference relations on actions and criteria in multiple criteria decision making. Journal of Operational Research.
 32. Sawicki K., 1994, Controlling a rachunkowość. Rachunkowość, Nr 3/1994
 33. Simon H., 1979, Rational decision making in business organizations. American Economic Review, 69, No 4.
 34. Supply Chain Improvement Through Learning, People Development Group, New York, 2004
 35. Szapiro T., 1991, Podejście interaktywne we wspomaganiu decyzji, Wydawnictwo SGPiS, Warszawa.
 36. Śliwczyński B., 2006, Supply chain management inside company value system, "LogForum", nr 2.
 37. Śliwczyński B., 2007, "Controlling w zarządzaniu logistyką", Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Logistyki, Poznań.
 38. Waters D., 2001, Operations Management: Producing Goods and Services. Financial Times Prentice Hall.
 39. Zimniewicz K., 2006, Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych. Kilka refleksji na temat hipotez w naukach o zarządzaniu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu