BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kauf Sabina (Uniwersytet Opolski)
Title
Logistyka jako narzędzie redukcji kongestii transportowej w miastach
Logistics as Instrument of Reduction of Transport Congestion in Cities
Source
LogForum, 2010, vol. 6, nr 1, s. 37-46, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Logistyka, Miasto, Zjawisko kongestii w ruchu drogowym, Logistyka transportu
Logistics, City, Traffic congestion, Transport logistics
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Wraz ze wzrostem wielkości produkcji w roku 2010 przewidywany jest w wzrost ilości przepływów towarowych o prawie 95% w stosunku do roku 1992. Progresja ta prowadzi do przeciążenia infrastruktury komunikacyjnej i zjawiska kongestii transportowej. Ta utrudnia przepływy osób i ładunków. Powoduje ograniczenia w elastycznym kształtowaniu czasu dostaw oraz zmniejsza efektywność ich realizacji przez operatorów logistycznych. Minimalizacja negatywnych skutków jest trudna, czasochłonna i kosztowna. Jednym z rozwiązań jest np. koncepcja logistyki miejskiej. Pozwala ona m.in. na optymalizację przepływów towarowych przez tworzenie centrów logistycznych czy przeładunkowych. Pomaga także w poszukiwaniu optymalnych powiązań produkcyjno-przestrzennych uwzględniających koszty, wydajność i świadczone usługi, przy jednoczesnym respektowaniu wymogów środowiska naturalnego. Przykładem rozwiązań logistycznych jest projekt "RegLog" wdrożony w Regensburgu. Przyniósł on korzyści wszystkim zainteresowanym. (abstrakt oryginalny)

Along with incrementation of largeness of production in year 2010 its forecasted to incrementation of amount of flow almost about 95% relatively to year 1992. This progression leads congestion of communication infrastructure and phenomena of transport crowded states. It makes difficult flows of persons it and loads. It causes limitations in elastic forming of time of supply and decreases efficiency of their realization by logistical operators. Minimization of negative result is hard, Time-consuming and expensive. There is one of solution e.g. concept of city logistics. Among others, it allows on optimization of freight flow by creation of logistical center or trans-shipping. It helps in search of optimal coherence Productively-a real, taking into consideration cost, production capacity and services. It respects requirements of natural environments also. Project "RegLog" is example of logistical solution. It has been accustomed in Regensburg and it has brought benefit all interest. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ciesielski M., Długosz J., Wyszomirski Z., 1992, Gospodarowanie w transporcie miejskim, AE Poznań, 76.
 2. Gospodarowanie w komunikacji miejskie, 2002, O. Wyszomirski (red. nauk.), UG, Gdańsk, 191.
 3. GVZ-Kontakt, 1, GVZ Regensburg GmbH (Hg.).
 4. Lärmaktionsplan Freiburg Breisgau, Lärmschutz und Freiburger Verkehrspolitik, 2008, Informationsmaterial 4. Juli 2008.
 5. Lewandowski K. i inni, 2005, PilotaŜowe badania programu DORED, w: "Logistyka", 2/2005.
 6. Logistyka dystrybucji, 2005, K. Rutkowski (red. nauk.), Warszawa.
 7. Moeritz G., 1993 Das Stuttgarter Modell, w: Impulse 11.
 8. Otola I., Skowron-Grabowska B., 2006, Centra logistyczne a działalność jednostek samorządu terytorialnego, w: Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym, T. Markowski (red. nauk.), Warszawa.
 9. Pawłowska B., 2000, Zewnętrzne koszty transportu, problem ekonomicznej wyceny, UG, Gdańsk, 7.
 10. Schönefuß S., 2005, Privatisierung, Regulierung und Wettbewerbselemente in einem natürlichen Infrastrukturmonopol, Duncker & Humblot, Berlin, 64 i nn.
 11. Szołtysek J.,2003, Kryteria decydujące o wyborze przewoźnika, w: "Spedycja, Transport, Logistyka", nr 10, 60 i nn.
 12. Szołtysek J., 2005, Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, AE Katowice, 201, 271, 290.
 13. Tundys B., 2008, Logistyka miejska, Difin, Warszawa, 249.
 14. Verkehrslogistik Raum Regensburg, Sonderbeilage der Mittelbayrischen Zeitung, 12/99.
 15. Zewnętrzne koszty transportu i zmiana dyrektywy o Eurowiniecie, wrzesień 2008, www.cer.be
 16. www.eu-portal.net
 17. www.reglog.de
 18. www.werkstatt-stadt.de
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu