BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mańkowski Cezary (Uniwersytet Gdański)
Title
Implikacje logistyczne teorii chaosu
Logistics Implications of Chaos Theory
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 4, 8 s., tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Teoria chaosu, Zastosowanie teorii chaosu, Logistyka, Parametry logistyczne
Chaos theory, Application of chaos theory, Logistics, Logistics parameters
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest rozpoznanie podstawowych postaci chaosu oraz ich implikacji logistycznych (przykłady występowania, źródła, instrumentarium). W obszarze nauk ekonomicznych oraz organizacji i zarządzania identyfikuje się trzy główne postacie chaosu, tj. bifurkacje, intermitencje oraz dziwne atraktory. Do podstawowych przykładów ich występowania w logistyce zalicza się funkcję logistyczną, efekt byczego bicza, innowacje oraz nagłe zmiany parametrów systemu logistycznego. Dostrzegając źródeł chaosu w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym logistyki, w nich także poszukuje się instrumentarium przeciwdziałania jego negatywnym skutkom. Zalicza się do nich ogólnie znane metody i narzędzia organizacyjno - zarządcze, a zwłaszcza służące integracji i koordynacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is identification of the chaos main forms and their logistics implications (examples, sources, instruments). Bifurcation, intermittency and strange attractors are recognized within economics and management sciences with their logistics examples as logistics function, bull-whip effect, innovations and changes of logistics parameters. The inside and outside environment of logistics system is regarded both as a source of chaos in logistics and a source of methods for counteracting. They include management methods and tools generally accepted, especially integration and coordination. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beker G. L., Gollub J. P., 1998, Wstęp do dynamiki układów chaotycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bobowska J., 2002, Powstawanie efektu byczego bicza na przykładzie prostego łańcucha logistycznego. Logistyka, 6.
 3. Ciesielski M., 2003: Problemy z logistyką (3). Funkcja logistyczna w logistyce. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 2.
 4. Encyklopedia Popularna PWN, 1995, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Gollub J. P., 1998, Wstęp do dynamiki układów chaotycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Haken H., 2004, Information and self-organization, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, New York.
 7. Cooperative phenomena, red. H. Haken, M. Wagner, 1973, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, New York.
 8. Jakimowicz A., 2003, Od Keynesa do teorii chaosu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Jedliński M., 1998, Zarządzanie systemami logistycznymi. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 10. Jedliński M., 2007, Właściwości systemu logistycznego w świetle teorii chaosu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego, 35.
 11. Krupski T., 1999, Teoria chaosu a zarządzanie. Organizacja i Kierowanie, 2.
 12. Laplace P. S., 1814, Théorie analytique des probabilités. Paris [Za:] [Jakimowicz 2003]
 13. Lichtarski J., 2002, O relacji porządek - chaos na tle współczesnych tendencji w zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 1.
 14. Mingzhou Ding, 2009, Intermittency, http://www.ccs.fau.edu/~ding/Intermittency.pdf
 15. Ott E.,1997, Chaos w układach dynamicznych, WNT, Warszawa.
 16. Pluta-Zaremba A., 2002, Efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 5/2002
 17. Poradnik statystyczny, Program komputerowy Statistica 8.0, StatSoft Inc., StatSoft Polska.
 18. Prigogine I., Stengers I., 1990, Z chaosu ku porządkowi, PIW, Warszawa.
 19. Schuster H. G., 1995, Chaos deterministyczny. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Słownik języka polskiego, Tom I, 1994, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Słownik Wyrazów Obcych, 1980, PWN, Warszawa.
 22. Stanęły włoskie fabryki Fiata, 2008, Rzeczpospolita, 47.
 23. Stewart I., 1994, Czy Bóg gra w kości? Nowa matematyka chaosu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Swarcewicz R., 2003, Odwzorowanie logistyczne, Logistyka, 6.
 25. Szemplińska-Stupnicka W., 2002, Chaos bifurkacje i fraktale wokół nas, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 26. Turnheim G.,1993, Chaos und Management, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 27. Wałcerz S., 2003, Zastosowanie odwzorowania logistycznego do modelowania systemów złożonych, Logistyka 1.
 28. Wei-Bin Zhang, 1991, Synergetic economics, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, New York.
 29. Zawadzki H., 1996, Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii i wybrane przykłady ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 30. Сергеев В. И.,2001, Логистика в бизнесе, ИНФОРА-М, Москва.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu