BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kramarz Marzena (Politechnika Śląska)
Title
Analiza otoczenia łańcucha dostaw jako etap konfiguracji złożonego systemu logistycznego na przykładzie branży farmaceutycznej
Analysis of the Supply Chain Environments as the Stage of the Configuration of the Logistic System on the Example of the Pharmaceutical Industry
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 4, 9 s., tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Przemysł farmaceutyczny, Dystrybucja, Łańcuch dostaw
Pharmaceutical industry, Distribution, Supply chain
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Konfiguracja systemu logistycznego branży farmaceutycznej wymaga uwzględnienia uwarunkowań makrootoczenia, w tym zwłaszcza sfery polityczno - prawnej a także uwarunkowań wewnętrznej struktury łańcucha dostaw. Elementy makrootoczenia są niezwykle istotne zarówno w projektowaniu systemu dystrybucji jak i zaopatrzenia, gdzie regulacje prawne i administracyjne, związane z funkcjonowaniem sektora, determinują konfigurację sieci. W artykule zaprezentowane są wyniki badań w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży chemicznej, będącym dostawcą w łańcuchu dostaw farmaceutyków. Podkreślenie szans i zagrożeń oraz wpływu poszczególnych czynników na kształtowane relacje pomiędzy węzłami ma za zadanie wspomóc decyzje centralnego węzła sieci. Projektowana sieć nie może być w tym ujęciu systemem statycznym a raczej złożoną, elastyczną strukturą dynamicznie reagującą na zmiany w otoczeniu. Przedsiębiorstwa chcące uczestniczyć w sieci dostaw w przemyśle farmaceutycznym, muszą mieć na uwadze nie tylko wysokie bariery wejścia na ten rynek związane z wymaganiami formalno-prawnymi, ale również stosunkowo wysokie koszty logistyczne, na jakie mogą być narażone.(abstrakt oryginalny)

The configuration of logistic network in pharmaceutical industry requires taking into consideration macroenvironment conditions including in particular legal and political factors and also conditions with regard to supply chain internal structure. Macro-environment elements are very essential with regard to both distribution and purchasing planning where applicable legal and executive regulations determine network configuration. This article presents results from studies conducted in a production company from chemical industry that is a supplier within drugs supply chain. Analysis of risks and opportunities and impact of particular factors on relationships between units shall provide support for decisions of the central unit. According to this study the planned network shall not be a static one, but on the contrary shall be complex, flexible structure that shall respond dynamically to changes in the environment. Companies that plan to be included within pharmaceutical industry supply network shall consider not only obstacles related to entry on this market along with legal and formal requirements but also relatively high logistic costs that may follow. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baraniecka A., Rodawski B., 2006. Logistyka: ćwiczenia., Wydaw. AE im. Oskara Langego, Wrocław.
 2. Beier F. J., Rutkowski K., 2001. Logistyka. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 3. Bolarin F.C., Mcdonnell L.R., 2008. Reducing the impact of demand process variability within a Multi-Echelon supply chain. The Icfai Journal of Supply Chain Management Vol 5 no 2.
 4. Bozarth C., Handfield R. B, 2007. Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice.
 5. Beth, Burt, Copacino, Gopal, Lee, Lynch, Morris, 2007. Budowanie relacji w ramach łańcucha dostaw w: Zarządzanie łańcuchem dostaw Harward Business Reviev Helion Gliwice.
 6. Carvalho T., Powewll W., 2000. A multiplier adjustment method for dynamic resource allocation problems. Transportation Science Vol 34 no 2.
 7. Ciesielski M.(red.), 2006. Logistyka w biznesie. PWE, Warszawa.
 8. Ettl M., Feigin G., Lin G, Yao D., 2000. A supply network with base - stock control and service requirements. Operations Research 2000 Informs Vol 48 No 2.
 9. Gołembska E., 2001. Kompendium wiedzy o logistyce. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.
 10. Krawczyk S., 2001. Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa.
 11. Kramarz M., 2007. Relacje sieciowe w dystrybucji wyrobów hutniczych, Organizacja i Kierowanie 2/2008
 12. Łupnicka A., 2007. Sieci logistyczne, Logistyka nr 1/2007
 13. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Skarbu, 2005. Strategia dla przemysłu farmaceutycznego do roku 2008, Warszawa.
 14. Seifi H., Sepasian M., Haghighat H., Akbari ForoudA., Yousefi G., Rae S., 2007. Multi-voltage approach to long - term network expansion planning. IET Gener. Trans. Distrb.
 15. Tang J, Yung K, Liu S., 2007. Synchronized production and transportation planning using subcontracted vehicles in a production - distribution network. Transportation Planning and Technology.
 16. Cieloch M., 2006. Rzecznik prasowy UOKiK: Rynek farmaceutyków w Polsce, komunikat prasowy z dnia 2006-12-07, http://www.uokik.gov.pl/pl/informacja_i_edukacja/informacja/komunikaty_prasowe/art248.html.
 17. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2006. Raport z badania rynku hurtowego obrotami leków w Polsce, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu