BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Janusz (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Title
Dynamika negocjacji między centrum a krajami peryferyjnymi unii gospodarczej i walutowej
The Dynamics of Debt Negotiations between the Central and Peripheral Countries of the Economic and Monetary Union
Source
Unia Europejska.pl, 2012, nr 4 (215), s. 30-37
Keyword
Negocjacje, Negocjacje międzynarodowe, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Zadłużenie, Unia bankowa
Negotiations, International negotiations, Economic and Monetary Union (EMU), Indebtedness, Banking union
Country
Grecja
Greece
Abstract
W artykule przedstawiono dynamikę negocjacji zadłużeniowych w strefie euro jako strategiczną grę między krajami centrum i krajami peryferyjnymi. W każdej grze strategicznej, negocjatorzy wyceniają, w sposób mniej lub bardziej formalny, wartość funkcji preferencji każdej ze stron. Pierwsze decyzje ratowania gospodarki Grecji podejmowano w sytuacji niepełnej informacji zarówno o wartości wypłat (mierzonych np. szacowaną wielkością zmian PKB), jak i o przedmiocie umowy związanej z realizacją wybranej strategii - refinansowania długów sektora publicznego Grecji. Rozpoczętą grę sekwencyjną, z niedoskonałą informacją, prezentowano na rynku jako skończone negocjacje. Tymczasem w negocjacjach pojawiały się nowe strategie (np. wyjścia ze strefy euro) i coraz większego znaczenia nabierała gra prowadzona między strefą euro a rynkiem kapitałowym. Istotnym problemem w rozpatrywanych negocjacjach zadłużeniowych jest ich koalicyjna postać. W strefie euro koalicje tworzą zarówno kraje centrum, jak i kraje peryferyjne. Ich stabilność zależy od podziału korzyści z przyjmowanego rozwiązania i ma istotne znaczenie dla sposobu rozwiązywania problemu zadłużenia w UGW i losów całej Unii Europejskiej. Autor zauważa, że wyniki interakcji uzyskiwane w negocjacjach z Grecją, Irlandią i Portugalią wpłynęły na kolejne strategie, a także na późniejsze postępowanie wobec problemów Hiszpanii i Włoch. Decyzje w sprawie powołanie Europejskiego Mechanizmu Stabilności, aktywnego włączenia Europejskiego Banku Centralnego w zarządzanie długiem na rynku kapitałowym, powołanie unii bankowej itp. są istotnym "uzupełnieniem" podjętych wcześniej decyzji restrukturyzacji długu Grecji, Portugalii i Irlandii. (abstrakt oryginalny)

The paper looks at the dynamics of debt negotiations within the euro area as a strategic game between the central and peripheral countries. In each strategic game, players assess, in a more or less formal way, the pay-offs of each party. When the first decisions to rescue Greece were taken, the strategies were created in the game of incomplete information on both the value of pay-offs (for example the estimated size of the measured changes in GDP) and the subject of the contract related to the implementation of the selected strategies - refinancing of the public debt of Greece. The players began a sequential game with imperfect information, presented to the market as finished negotiations. Meanwhile, new strategies emerged (e.g. exit from the euro area) and the game between the euro area and the capital market became also more important. In the ongoing negotiations, the cooperative nature of the game gained an increasingly important role. The stability of the coalition depends on the distribution of the benefits of the adopted solutions and is essential for the process of solving the debt problem in the EMU and the fate of the European Union. It should also be noted that the results achieved in the negotiations with Greece, Ireland and Portugal contributed to the creation of new strategies. Decisions on establishment of the ESM, the ECB's active involvement in the management of debt in the capital market, the creation of a banking union, etc., constitute an important "complement" to the decisions taken earlier - to bailout strategies of Greece, Portugal and Ireland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Lynn, Bust: Greece, the Euro and the Soveriegn Debt Crisis, Bloomberg Press, 2011.
  2. J. Sawicki, Defof reorganisation and EMU leaving consequences, "Wspólnoty Europejskie", 2011, nr 5 (210), s. 27-33.
  3. D. Fudenberg, J. Tirole, Game Theory, The MIT Press, Cambridge 1991.
  4. P.D. Straffin, Game Theory and Strategy, The Mathematical Association of America, 1993.
  5. A.M. Spence, Signaling in retrospect and the informational structure of markets. Prize Lecture, Stanford University, 8 December 2001, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/ 2001/spence-lecture.pdf
  6. D.M. Kreps, R. Wilson, Sequential Equilibria, "Econometrica", vol. 50, no 4, s. 863-894, http://www.jstor.org/stable/1912767
  7. E. Wagner, The Dynamics of Costly Signaling, 11 March 2010, http://www.imbs.uci.edu/tr/abs/2010/mbs_10-05.pdf
  8. K. Jain, M. Mahdian, Cosf sharing, (in:) N. Nisan et al, Algorithmic Game Theory, Cambridge University Press, Cambridge 2007, s. 385-406.
  9. T. Piątkowski, Wstęp do teorii gier, Uniwersytet Warszawski, 2012, http://mst.mimuw.edu.pl/wyklady/wtg/wyklad.pdf
  10. D. Rowe, Eurozone crisis is a buyers' strike, not an uprising, "Risk Magazine", 4 July 2012, s. 55.
Cited by
Show
ISSN
2084-2694
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu