BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pudło Anna (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Parlamenty narodowe państw UE a kryzys strefy euro
National Parliaments in Face of the Eurozone Crisis
Source
Unia Europejska.pl, 2012, nr 4 (215), s. 37-42
Keyword
Strefa euro, Kryzys finansowy, Kryzys gospodarczy, Parlament narodowy
Eurozone, Financial crisis, Economic crisis, National parliament
Abstract
Ustanowienie funduszu ratunkowego dla strefy euro, czyli Europejskiego Mechanizmu Stabilności, wymagało zmian traktatowych. Państwa członkowskie na szczycie 25 marca 2011 r. podjęły jednogłośnie decyzję 2011/199/ UE o zmianie art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej według procedury uproszczonej (art. 48 ust. 6 Traktatu o Unii Europejskiej - tzw. procedura kładki). Procedurę tę można stosować, gdy wprowadzona zmiana dotyczy części trzeciej TFUE i nie zwiększa kompetencji UE przyznanych w traktatach. Wejście w życie decyzji 2011/199/UE wymaga zatwierdzenia przez państwa członkowskie zgodnie z ich porządkiem konstytucyjnym, zasadniczo przez parlamenty. W artykule omówiono procedurę kładki, kontrowersje związane z ratyfikacją decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE zwykłą mniejszością głosów w polskim Sejmie, a także w niemieckim Bundestagu po decyzji Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. (abstrakt oryginalny)

Establishment of the rescue fund for the Eurozone, that is the European Stabilisation Mechanism, needed the amendment of Article 136 TFEU. The European Council of 25th March 2011 following the procedure of Article 48(6) TEU adopted a decision 2011/119/EU aiming at the amendment of Article 136 TFUE. Article 48.6 procedure is applicable to all amendments of Part III of the TFEU - internal policies of the EU - as long as the proposed amendments do not imply an increase of EU competences. The European Council's decision can only be enacted after its approval by each Member State in accordance with their own constitutional requirements, mainly vote of approval by the national parliament. The article discusses the simplified treaty revision procedure, controversies connected with the ratification of the Decision 2011/199/EU by minority voting in the Polish Sejm, and in the German Bundestag after the ruling of the Federal Constitutional Court. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Barcz, Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych, Warszawa 2012.
  2. Rewizja Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Praktyka, problemy prawne i proceduralne, red. J. Barcz, Warszawa 2012.
  3. The role of National Parliaments in the European Union, red. CR. Iglesias, L.O. Blanco , Proceedings of the FIDE XXIV Congress, Madrid 2010, Vol. 1., s. 43.
  4. J. Kranz, A. Wyrozumska, Powierzenie Unii Europejskiej niektórych kompetencji a traktat fiskalny, "Państwo i Prawo", 2012, nr 7.
  5. A. Pudło, Umocnienie statusu Senatu RP na podstawie Traktatu z Lizbony, "Przegląd Sejmowy", 2011, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
2084-2694
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu