BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadaś Łukasz (Poznan School of Logistics), Cyplik Piotr (Poznan School of Logistics), Domański Roman (Poznan School of Logistics), Fertsch Marek (Poznan School of Logistics)
Title
Comparative Analysis of Selected Concepts of Managing Material Flows in Distribution Logistics
Analiza porównawcza wybranych koncepcji zarządzania przepływem strumieni materiałowych w logistyce dystrybucji
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 4, 6 s., tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie zapasami przez dostawcę, Łańcuch dostaw, Logistyka dystrybucji, Analiza porównawcza
Vendor Managed Inventory (VMI), Supply chain, Distribution logistics, Comparative analysis
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Artykuł przestawia analizę porównawczą wybranych koncepcji zarządzania przepływem strumieni materiałowych w logistyce dystrybucji. Jest to analiza podobieństw i różnic według wybranych kryteriów takich jak między innymi: stopień integracji, orientacja na zapasy, forma zapasów, postać zapasu zabezpieczającego czy koncentracja zapasów w sieci dystrybucji. Analizie porównawczej poddane zostały koncepcje ROP (Re-order Point), ROC (Re-order Cycle) należące do klasycznego zarządzania zapasami, koncepcje MRP (Material Requirements Planning) oraz DRP (Distribution Requirement Planning) będące realizacją zagregowanego planowania oraz koncepcje oparte na zaawansowanej współpracy podmiotów w łańcuchu dostaw jak: CPFR (Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment), VMI (Vendor Managed Inventory). (abstrakt oryginalny)

Article presents a comparative analysis of selected concepts of managing material flows in the distribution logistics. This is an analysis of the similarities and differences according to selected criteria, such as: the degree of integration, focus on stocks, buffer form, the form of safety stocks and the concentration of stock in the distribution network. Subject to comparative analysis were the concepts of: ROP (Re-order point), ROC (Re-order Cycle) which belong to the classical inventory management, the concepts of MRP (Material Requirements Planning) and DRP (Distribution Requirement Planning) which are examples of aggregated planning, as well as concepts based on extensive collaboration of partners in the supply chain such as CPFR (Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment), VMI (Vendor Managed Inventory). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Christopher M., 2000. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa [Logistics and Supply Chain Management, Prentice Hall, New York 2005].
  2. Fertsch M. 2003. Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
  3. Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł., Domański R., 2007. Optymalizacja strumieni materiałowych w logistyce dystrybucji, projekt badawczy Katedry Systemów Logistycznych WSL, Poznań (materiał niepublikowany)
  4. Krzyżaniak S., 2005. Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka logistyka, ILiM, Poznań.
  5. Mierzyńska J., 2003. Rozwiązania w sferze przepływu materiałów w Philips Lighting Poland S.A. nakierowane na obniżanie kosztów, Logistyka 1/2003.
  6. Taking It One Step at a Time - Tapping into the Benefits of Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment (CPFR), An Oracle White Paper August 2005, http://www.oracle.com/applications/retail/library/white-papers/taking-it-one-step.pdf
  7. Vendor Managed Inventory, http://www.12manage.com/methods_vendor_managed_inventory.html
  8. The Vendor Managed Inventory Solution from i2, http://www.i2.com/industries/consumer_industries/vmi/vendor_managed_inventory.cfm.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu