BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jedliński Mariusz (University of Szczecin, Poland)
Title
In Pursuit of the Essence of Logistic Potential of an Enterprise
W poszukiwaniu istoty potencjału logistycznego przedsiębiorstwa
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 4, 7 s., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Logistyka, Logistyczna koncepcja przedsiębiorstwa
Enterprises, Logistics, Logistics concept of enterprise
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
W artykule, który ze swojego założenia ma stanowić przyczynek do dyskusji naukowej, zostały przedstawione rozważania na temat istoty i znaczenia "potencjału logistycznego przedsiębiorstwa". Przyjęto bowiem hipotezę, iż brak doprecyzowania pola znaczeniowego stosowanych w literaturze terminów, powoduje ich rozmytą interpretację. Oceniając kontekst wielu sformułowań spotykanych w literaturze przedmiotu, można bowiem odnieść wrażenie, że najczęściej nie są to pojęcia rozumiane jednoznacznie. Dlatego został on zdefiniowany jako zdolność sił logistycznych przedsiębiorstwa do wykonania maksymalnej produkcji usługi logistycznej w wymaganym czasie. Jest on określanym przez klienta i jest kompromisem między czasem oczekiwanym przez niego, a deklarowanym do dotrzymania przez system. Wskazano także na źródła różnej interpretacji, znaczenie "zdolności" systemu logistycznego oraz na rzadko podnoszony aspekt "inteligencji" systemów. Zwrócono także uwagę na rolę "kompetencji logistycznych", które reprezentuje przedsiębiorstwo. (abstrakt oryginalny)

The paper, which aims to be a starting point for a scientific exploration, presents considerations on the essence and importance of the "logistic potential of an enterprise". A hypothesis has been adopted proposing that the lack of a precise description of semantic fields of terms used in literature leads to their fuzzy interpretation. When assessing the context of many expressions used in literature on the subject, one has the impression that typically these concepts fail to be understood unambiguously. Therefore, it has been defined as the ability of logistics systems within an enterprise to provide maximum output of logistic service in a given time. It is defined by the client and represents a compromise between the time expected by the client and the time declared as feasible in the system. Also, sources of different interpretations have been indicated, as well as the importance of the "capacity" of the logistic system and the rarely mentioned aspect of system "intelligence". The role of "logistic competences" represented by the enterprise is pointed out. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blaik P., 1997, Logistyka, PWE, Warsaw.
 2. Bowersox D.J., Closs D.J., 1996, Logistical management. The integrated supply chain process, The McGraw-Hill Companies, Inc., New York.
 3. Bösherz F., 1988, Logistik Potentiale Analyse, Logistik Heute" no. 12.
 4. Ciesielski M., 2005, Logistyka-źródło koncepcji i instrumentów zarządzania, (W:) Modelowanie procesów i systemów logistycznych, Pod Redakcją M.Chaberka i C.Mańkowskiego, part IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 5. Day G., Wensley R., 1988, Assesing Advantage: A Framework of Diagnosing Competitive Superiority, "Journal of Marketing", no. 4.
 6. Dąbrowski T.M., 2001, Efekt i potencjał jako funkcje i właściwości systemu antropotechnicznego, "Zagadnienia Eksploatacji Maszyn" no. 1.
 7. Łupicka A., 2005, Teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie sieci logistycznych, LogForum 1, 2, 1.
 8. Ksit K., Polkowski P., 2004, Pozycja Schenkera na rynku usług logistycznych, "Echa Spedpolu", no. 3.
 9. Misztalski W., 2001, Calculating forces' logistics potential, "Biuletyn WAT", no. 2-3.
 10. Nęcka E., 2003, Inteligencja. Geneza-Struktura-Funkcje, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 11. Nowicka-Skowron M., 2000, Efektywność systemu logistycznego, PWE, Warsaw.
 12. Nowoczesne systemy logistyczne, 2007, Artykuł Redakcyjny, "Magazyn Przemysłu Mięsnego", no. 1.
 13. Perwin L.A., John O.P., 1999, Handbook of personality. Theory and research, Guilford Press, New York.
 14. Pfohl H.Ch., 1994, Logistikmanagement, Berlin u.a.
 15. Popek S., 2001, Człowiek - jednostka twórcza, UMCS, Lublin.
 16. Stankiewicz W., 1981, Ekonomika wojenna, Wydawnictwo MON, Warsaw.
 17. Teplov B., 1951, Psychology, Pedagogical Pubilshers, Moscow.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu