BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Logistyczne ujęcie zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
The Logistic Conception of the Management of the Tourist Company
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 3, 11 s., tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo turystyczne, Rynek turystyczny, Turystyka, Zarządzanie logistyczne, Sieci logistyczne, Logistyka
Tourist enterprises, Tourism market, Tourism, Logistic management, Logistic networks, Logistics
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Artykuł przedstawia obecną i prognozowaną sytuację w polskim sektorze turystycznym i wskazuje na konieczność poszukiwania przez przedsiębiorstwa w nim działające nowych form organizacji i obsługi ruchu turystycznego. Jedną z tych form jest wdrażanie zasad logistyki do zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym. Istota zdefiniowanego w pracy zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem świadczącym usługi turystyczne polega na planowaniu, organizowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu toczących się w przemyśle turystycznym procesów logistycznych. Wszystko to służyć powinno głównie redukcji kosztów działalności firm z branży turystycznej i sprostaniu coraz bardziej rosnącym wymaganiom klienta - turysty. (abstrakt oryginalny)

The article shows the present and forecast situation in the Polish tourist sector and it highlights the necessity of the companies operating within to search new forms of the organization and service of tourist movement. One of these forms is enforcing the laws of logistics to manage a tourist company. The essence of the defined logistic management of the tourist enterprise involves planning, organizing, coordinating and controlling the logistic processes realized in tourist industry. All this should serve mostly the reduction of tourist companies' costs and matching more and more growing customer's - tourist's requirements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abt S., 2001, Logistyka w teorii i praktyce, AE, Poznań.
 2. Bednarska M., Gołembski G., Markiewicz E., Olszewski M., 2007, Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa.
 3. Bosiacki S., 2003, Logistyka w turystyce - moda czy konieczność?, Logistyka, 4.
 4. Ficoń K., 2001, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Consulting, Gdynia.
 5. Gołembska E., Tyc-Szmil K., Brauer J., 2008, Logistyka w usługach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Instytut Turystyki, http://www.intur.com.pl
 8. Kompendium wiedzy o logistyce, red. ElŜbieta Gołembska, 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 9. Krawczyk S., 2001, Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa.
 10. Rapacz A., 2007, Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa.
 11. Skowronek Cz., Sariusz-Wolski Z., 2008, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 12. Światowa Komisja Turystyki i Podróży, http://www.wttc.org
 13. Wartecki A., Teoretyczne i praktyczne aspekty logistyki w turystyce, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki, red. J. Krupa, T. Soliński, 2004,Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 14. Witkowski J., 2000, Organizacyjna konfiguracja sieci logistycznych, [w:] Struktury organizacyjne dla potrzeb logistyki, red. D. Kisperska-Moroń, AE, Katowice.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu