BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajewska Teresa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Logistyczne aspekty wynikające z funkcjonowania handlu elektronicznego w ujęciu teorii i praktyki
Logistics Aspects of Ecommerce - a Theoretical and Practical Approach
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 3, 7 s., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Handel elektroniczny, Usługi kurierskie, Usługi logistyczne, Internet, Przedsiębiorstwo kurierskie
e-commerce, Courier services, Logistic services, Internet, Courier services company
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
W ostatnich latach Internet będący nowoczesną formą obiegu informacji znacząco zmienił oblicze gałęzi gospodarki dotyczącej przepływu towarów detalicznych. Niesie to ze sobą znaczną redukcję kosztów ponoszonych przez sprzedawców, czego efektem jest niższa końcowa cena detaliczna w porównaniu do ceny oferowanej przez tradycyjnych dostawców. Do obszarów redukcji kosztów można zaliczyć brak konieczności wynajmowania pomieszczeń, mniejszą liczbę personelu do zatrudnienia. W artykule przedstawiono dane statystyczne na temat liczby konsumentów dokonujących zakupów z wykorzystaniem Internetu. Omówiono liczne zalety jak i potencjalne wady korzystania z coraz popularniejszego e-handlu. Przeanalizowano także najważniejsze problemy z punktu widzenia logistyki, dotyczące głównie firm kurierskich, których zadaniem jest sprawne dostarczenie zamówionego towaru do odbiorcy, bowiem zaspokojenie potrzeb klienta jest priorytetem w prawidłowym obiegu łańcucha dostaw. Handel elektroniczny ma przed sobą bogate możliwości rozwoju. Zakupy internetowe dla coraz większej ilości klientów stanowią najwygodniejsze rozwiązanie. Zatem celem logistyków powinno być opracowanie "inteligentnej" strategii pozwalającej na rozwój e-handlu a zarazem minimalizującej istniejące problemy koncepcyjne, do których zalicza się problem opóźnień w dostarczaniu przesyłek na czas i w dogodnym terminie do klienta. (abstrakt oryginalny)

In recent years internet, a modern form of information flow, has meaningfully changed how the branch of economy concerning retail goods exchange looks like. It caused significant reduction of the costs being spent by web retailers which effected in lower retail end price in comparison with the price offered by traditional retailers. To cost reduction area one may include lack of necessity to rent facilities as well as lower number of staff to hire. Article presents statistical data concerning number of consumers shopping using word wide web. There are discussed advantages and potential disadvantages of e-commerce usage becoming more and more popular. The most significant problems from the logistics point of view are also analyzed concerning mainly courier companies which goal is efficient delivery of ordered goods to ordering persons as to satisfy client requirements is the highest priority in correctly working flow of supply of chain. Ecommerce has rich potential to evolve in the upcoming future. Shopping through the web has become the most suitable solution for bigger and bigger number of clients. Thus the goal of logistics specialists should be to work out the "intelligent" strategy enabling e-commerce to further develop as well as to minimize existing conceptual obstacles such as problem of delays in on time mails distribution and deliveries in time limit suitable for clients. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gregor B., Stawiszyński M., 2002. E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Łódź.
  2. Kawa A., 2008. Logistyczna obsługa handlu elektronicznego - problemy i rozwiązania, czasopismo CEO.
  3. Levinson J.C., Rubin Ch., 1998. Marketing partyzancki on-line, PWE, Warszawa.
  4. Majewski P., 2007. Czas na e-biznes, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
  5. Modern Marketing 2001, nr 7/8, s. 12
  6. Morris M., West S., 2001. E-biznes, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
  7. http://www.euroinfo.org.
  8. http://pl.wikipedia.org.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu