BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cyplik Piotr (Poznan School of Logistics), Hadaś Łukasz (Poznan School of Logistics), Domański Roman (Poznan School of Logistics)
Title
Implementation of the Theory of Constraints in the Area of Stock Management within the Supply Chain - a Case Study
Implementacja teorii ograniczeń w obszarze zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw - case study
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 3, 12 s., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Studium przypadku, Zarządzanie zapasami, Łańcuch dostaw, Teoria ograniczeń
Case study, Inventory management, Supply chain, Theory of constraints
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Theory of Constraints (TOC) jest filozofią zarządzania opracowaną przez dr Eliyahu M. Goldratta, która zakłada, że każdy system ma co najmniej jedno ograniczenie. Filozofia ta ma zastosowanie w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstw począwszy od zarządzania przepływem produkcji, poprzez marketing, rachunkowość, zarządzanie projektem czy wreszcie jako narzędzie logicznego wnioskowania. Na łamach tego artykułu autorzy przedstawiają możliwość zastosowania teorii ograniczeń w łańcuchach dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem zaimplementowania zasad zarządzania zapasami zgodnych z TOC w branży farmaceutycznej. Praktyczny przykład opisany przez Autorów jest ilustracją możliwości stworzenia hybrydowych rozwiązań łączących TOC z innymi metodami. (abstrakt oryginalny)

Theory of Constraints (TOC) is a philosophy of management put forth by Eliyahu M. Goldratt, which claims that each system has at least one constraint. This philosophy is applied in many functional areas of companies, ranging from production flow management, marketing, accounting or project management to being a tool of logical reasoning. In this paper, the authors show how the Theory of Constraints can be applied in supply chains, with special attention paid to TOC -based stock management principles which are implemented in the pharmaceutical industry. A practical example described by the Authors illustrates the possibility of creating hybrid solutions combining TOC with other methods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Balintfy J.L., 1964, On a Basic Class of Multi-Item Inventory Problems, Management Science, vol. 10, No 2.
  2. Cyplik P., Hajdul M., 2008, Zastosowanie teorii ograniczeń przy rozwiązywaniu problemów w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym uwzględniających relacje pomiędzy planowaniem procesów transportowych a zarządzaniem zapasami, Logistyka 4/2008, CD.
  3. Hadaś Ł, Cyplik P., 2007, Metodyka obliczania wielkości bufora zasobu krytycznego w systemach produkcyjnych wg koncepcji TOC, Logistyka 4/2007.
  4. Kumar S., Medea D.,2002, "Has MRP run its course? A review of contemporary developments in planning systems", Industrial Management & Data Systems 102/8.
  5. Mehra S., Inman R.A., Tuite G., 2005, A simulation based-comparison of TOC and traditional accounting performance measures in a process industry, Journal of Manufacturing Technology Management.
  6. Reid R.A., 2007, Applying the TOC five-step focusing process in the service sector, Managing Service Quality.
  7. Rodawski B., 2006, Zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu łańcuchem dostaw (cz. 2), Logistyka nr 1/2006.
  8. Sarjusz - Wolski Z., 2000, Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warsaw.
  9. Simatupang T.M., Wright A.C., Sridharan R., 2004, Applying the theory of constraints to supply chain collaboration, Supply Chain Management: An International Journal Volume 9.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu