BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konecka Sylwia (Poznan School of Logistics), Matulewski Marek (Poznan School of Logistics)
Title
Strategies, Bargaining Power and Leaders in the Supply Chain
Strategie, siła przetargowa i liderzy w sieci dostaw
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 3, 8 s., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Relacje dostawca-odbiorca, Łańcuch dostaw, Strategia logistyczna, Siła przetargowa
Supplier-recipient relations, Supply chain, Logistic strategies, Bargaining power
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Autorzy na wstępie wskazali istotne determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce m. in. informację, czas, globalizację a przede wszystkim integrację organizacyjną i sieciowość, przybliżając przy tym pewne terminy, niezbędne dla rozumienia dalszej tematyki artykułu. Następnie wskazano relacje, jakie mogą zachodzić w sieci dostaw i na podstawie literatury szczegółowo omówiono pojęcie i znaczenie siły przetargowej dla kształtowania się tychże relacji i roli, jaką mogą przez to pełnić ogniwa sieci dostaw, w szczególności roli lidera. Ostatecznie na podstawie wyników badań literaturowych i własnych, empirycznych opisano możliwe strategie w sieci dostaw. (abstrakt oryginalny)

In the introductory section, the Authors discuss major determinants affecting the operation of enterprises in the contemporary economy, including information, time, globalisation and - above all - organisational integration and network formation tendency. The discussion is complemented by a presentation of concepts which are dealt with in the subsequent sections. In the following part, relations that can occur within the supply chain are described. Based on available literature, an in-depth account of the concept and importance of bargaining power is presented, focused on its impact on the development of supply chain relations and the resulting potential role of supply chain links, the leader role in particular. Finally, results of literature reports and own empirical studies are used to describe possible strategies used in the supply chain. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baldwin C.Y., Clark K.B., 1997, Managing in an Age of Modularity, Harvard Business Review, September-October, 7.
 2. Bowersox D.J., Cross D.J., 1996, Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process, McGraw-Hill Sigapore, NY, 399.
 3. Christopher M., 1998, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaŜy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Cracow, 29.
 4. Ciesielski M., 2009, Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warsaw, 13.
 5. Ciesielski M., Łupicka A., Kształtowanie relacji pomiędzy dostawcą a odbiorcą w sieciach logistycznych, projekt badawczy WSL, KZSL -1/05.
 6. Cox A., 1999, Power, Value and Supply Chain Management, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 4 (40, 167-178).
 7. Cox A., 2001, Understanding Buyer and Supplier Power: A framework for Procurement and Supply Competence, Journal of Supply Chain Management, Spring, Vol. 37, 8.
 8. De Lourdes Veludo M., Macbeth D.K., Purchase S., 2004, Partnering and Relationships within an International Network Context, International Marketing Review Volume 21, (2), 142-157.
 9. Gorynia M., 2007, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warsaw, 34.
 10. Jabłoński Wł., 2003, Zarządzanie informatyką w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec, 16.
 11. Kempny D., 2001, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warsaw, 106.
 12. Kisielnicki J., Sroka H., 2005, Systemy informacyjne biznesu, Wydawnictwo Placet, Warsaw, 168.
 13. Koźmiński A.K., 1995, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, 410.
 14. Marchesnay M., 1994, Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warsaw, 171-176.
 15. Porter M.E.,2006, Przewaga konkurencyjna: osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Gliwice, Helion, 207- 209.
 16. Sulejewicz A., 1997, Partnerstwo strategiczne. Modelowanie współpracy przedsiębiorstw, AGH, Warsaw, 66.
 17. Tetzlaff R., 2004, Weltkulturen unter Globalisierungsdruck, Bonn 2000 [after] Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, Warsaw, PWE, 21.
 18. Watson G., Power and value appropriation, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 4, No. 4/1999, 198.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu