BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczak Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Analiza produkcji przedsiębiorstwa rolnego : studium przypadku
Production Analysis of an Agricultural Enterprise : a Case Study
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 3, s. 9-14, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Mnożniki Lagrange'a, Przedsiębiorstwo rolne, Funkcje kosztów, Funkcja produkcji, Analiza mnożnikowa, Studium przypadku
Lagrange multiplier, Agricultural enterprises, Costs functions, Production function, Multiplier analysis, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest analiza produkcji w przedsiębiorstwie rolnym, jak również wyznaczenie rozwiązań, które pozwolą na maksymalizację wielkości produkcji przy niezmienionych nakładach. Źródłem danych są sprawozdania finansowe analizowanego gospodarstwa oraz zestawienia dotyczące wielkości produkcji oraz poniesionych nakładów. Dane obejmują lata 1997-2008. W celu uwzględnienia efektów związanych z występowaniem w zadaniach programowania tzw. nieliniowości, modele zostały zapisane z wykorzystaniem układów równań różniczkowych nieliniowych. W związku z powyższym, w niniejszej pracy wykorzystano metodę mnożników Lagrange'a. Wybrana metoda pozwoliła na wyznaczenie wartości optymalnych w badanym gospodarstwie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyze of the production in the agricultural enterprise as well as setting solution which will allow the maximization of the production with unchanged expenditures. The sources of the data an financial reports of the analyzed enterprise and the statements about the production and the expenditures. The data embraces the years 1997-2008. With regards to the effects connected with the occurrence in the tasks of the programming of so-called nonlinearity, it is necessary to describe the models of the arrangements with differential, non-linear equations. In order to comply the effects connected with the spatial schedule of parameters от should use partial, differential equations to their construction. Therefore, in this paper Lagrange 's method of factors was used. The chosen method allowed to obtain optimum values in the studied farm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hozer J. (red.) 1998: Zastosowanie programowania matematycznego w ekonomii. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  2. Kobyliński R. 2003: Nowe zadania Agencji Nieruchomości Rolnych w aspekcie ustawy o kształtowaniu ustrój rolnego. [w:] Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych (red. M. Kłodziński, W. Dzun). Wyd. IRWiR - PAN, Warszawa, s. 179.
  3. Kukuła K. (red.) 2005: Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa.
  4. Stadnicki J. 2006: Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji z przykładami zastosowań technicznych. WNT, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu