BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Blaik Piotr (Opole University, Poland), Matwiejczuk Rafał (Opole University, Poland)
Title
Logistic Processes and Potentials in a Value Chain
Logistyczne procesy i potencjały w łańcuchu tworzenia wartości
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 2, 8 s., tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Procesy logistyczne, Logistyka, Wartość dodana, Łańcuch wartości
Logistics processes, Logistics, Value added, Value chain
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Tworzenie właściwej wartości dodanej, rozumianej jako pożądany poziom i struktura korzyści dla klienta i dla przedsiębiorstwa, wymaga odpowiedniego zaprojektowania całościowej struktury procesów i czynności składających się na łańcuch tworzenia wartości. W tak rozumianym łańcuchu tworzenia wartości kluczową rolę pełnią procesy logistyczne, warunkujące realizację wartości dodanej dla klienta i dla przedsiębiorstwa. W sferze logistyki tkwi szereg potencjałów tworzenia wartości dodanej, w świetle stale wzrastających wymagań klientów oraz warunków i sposobów postępowania konkurentów. Podejmowanie strategicznych decyzji w sferze logistyki, związanych zwłaszcza z długofalowym kształtowaniem procesów i struktur logistycznych, powinno prowadzić do permanentnego odkrywania i rozwoju logistycznych potencjałów tworzenia wartości dodanej dla klienta i dla przedsiębiorstwa. Potencjały te mogą w istotnym stopniu przyczyniać się do stałego wzbogacania oferty świadczeń logistycznych realizowanych na rzecz klientów, a poprzez to do skuteczniejszego zaspokajania ich potrzeb i oczekiwań w stosunku do oferty rynkowej przedkładanej przez przedsiębiorstwo. (abstrakt oryginalny)

Creating the appropriate value added, construed as the desired level and structure of benefits for the customer and the company, requires proper planning and designing of the overall structure of processes and operations being part of the value chain. In such a value chain, the key role is played by logistic processes which condition the achievement of the value added both for the customer and the company. In the field of logistics, there are a lot of value added creation potentials, in the light of continually rising customers' requirements and competitors' behaviour. Making strategic decisions with regard to logistics, particularly in view of a longterm development of logistic processes and structures, should lead to continuous identification and development of logistic potentials for creation of value added for the customer and the company. These potentials may significantly contribute to a continual expansion of the logistic services range offered by the company, which in turn may lead to meeting customers' needs more effectively than before. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blaik P., 2001, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, 2nd revised edition, PWE, Warsaw.
 2. Blaik P., Matwiejczuk R., 2008, Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Uniwersytet Opolski, Opole.
 3. Göpfert I., 2000, Logistik Führungskonzeption, Gegenstand, Aufgaben und Instrumente des Logistik-Managements und -Controllings, Verlag Franz Vahlen, München.
 4. Hutt M., Speh T., 1989, Business Marketing Management. A Strategic View of Industrial and Organizational Markets, The Dryden Press, Chicago.
 5. Kuhn A., Hellingrath H., 2003, Supply Chain Management. Optimierte Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 6. Mikus B., 2003, Strategisches Logistikmanagement. Ein markt-, prozess- und ressourceorientiertes Konzept, Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden.
 7. Porter M., 2006, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 8. Schuderer P., 1996, Prozessorientierte Analyse und Rekonstruktion logistischer Systeme. Konzeption-Methoden-Werkzeuge, Gabler Verlag, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden.
 9. STRATEGOR, 1995, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warsaw.
 10. Wirth S., Baumann A., 2001, Wertschöpfung durch vernetzte Kompetenz, Huss-Verlag GmbH, München.
 11. Koźmiński A., Piotrowski W. , (ed.) 1997, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 1997.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu