BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fechner Ireneusz (Poznan School of Logistics)
Title
Determinants of Warehouse Space Market Development in Poland
Uwarunkowania rozwoju rynku powierzchni magazynowych w Polsce
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 1, 10 s., tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Aglomeracje miejskie, Infrastruktura, Logistyka, Centra logistyczne
Urban agglomerations, Infrastructure, Logistics, Logistic centres
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Punktowa infrastruktura logistyczna składa się z czterech rodzajów obiektów: portów, terminali przeładunkowych, centrów magazynowych i centrów logistycznych. Istnieją odrębne dla Polski i Europy Zachodniej modele rozwoju centrów logistycznych. Rozwój nowoczesnych obiektów magazynowych w Polsce po 1990 roku jest intensywny. Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej oceniane są na ok. 4,8 mln m2. O lokalizacji nowoczesnych budowli magazynowych decydują dwa rodzaje czynników: aglomeracyjny i infrastrukturalny. Pierwszy z nich uwzględnia wpływ takich wielkości jak: liczba ludności i jej dochody, wielkość sprzedaży handlu oraz wielkość produkcji sprzedanej przemysłu. Drugi odnosi się do dostępności i jakości infrastruktury transportu. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki opracowano metodę oceny popytu na nowoczesną powierzchnię magazynową w największych aglomeracjach miejskich w Polsce. Stwierdzono, że rynek nowoczesnej powierzchni magazynowej nie wykazuje oznak nasycenia, ale popyt na tego rodzaju powierzchnię jest zróżnicowany. Nowe inwestycje będą realizowane głównie w tych aglomeracjach miejskich, w których dotąd zainteresowanie inwestorów było niewielkie. (abstrakt oryginalny)

Logistic nodal infrastructure consists of four types of facilities: ports, transshipment terminals, warehousing centres and logistics centres. The models of development of logistics centres in Poland are different from those typically found in Western Europe. Since 1990 we have been observing an intensive growth of modern warehousing space. The resources of modern warehousing space in Poland are estimated at ca. 4.8 M m2. There are two decisive determinants involved in the process of selecting location for modern warehousing facilities: the agglomeration determinant and the infrastructural determinant. The former accounts for the impact of such determinants as population size and household income, retail sales volume and volume of sold production. The latter is related to the availability and quality of transport infrastructure. Having taken into consideration all above mentioned determinants, an evaluation method was developed in order to estimate the demand for modern warehousing space in the largest urban agglomerations in Poland. It was found out that the modern warehousing space market in Poland does not demonstrate saturation, however, the demand for this type of space is diverse. New investment projects will be implemented predominantly in those urban agglomerations which until recently did not attract much interest from investors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fechner I., 2008, Zasady klasyfikacji centrów logistycznych wynikające z analizy ich funkcjonowania LOGISTYKA 4/2008 July - August 2008, p. 16-18.
  2. GUS Rocznik statystyczny RP 2007.
  3. Szyszka G., Fechner I., 2008, ed. Logistyka w Polsce. Raport 2007. Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań 2008. Seria Biblioteka Logistyka.
  4. Krzysztofik R., 2007, Aglomeracja rybnicka. Zarys typologii osadniczej. Urząd Miasta Rybnika R-717/00038/07 (2007/017384).
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu