BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Modranka Emilia (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zastosowanie modeli panelowych w analizie warunkowej konwergencji typu β z uwzględnieniem zależności przestrzennych
The application of panel models in the analysis of a conditional β-convergence including spatial dependence
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 26, s. 61-72, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka. Cz. 1
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Konwergencja, Produkt krajowy brutto (PKB), Modele panelowe
Social economic development, Convergence, Gross domestic product (GDP), Panel model
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dysproporcje charakteryzujące poziom rozwoju gospodarczego i społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ich regionów sprawiły, że polityka regionalna nastawiona na niwelowanie różnic rozwojowych stała się głównym kierunkiem działań Wspólnoty oraz że w ramach tej polityki skoncentrowano środki przeznaczone na wyrównywanie poziomów rozwoju gospodarczego. Podstawę hipotezy o występowaniu konwergencji gospodarczej stanowi neoklasyczny model Solowa, z którego wynika, że stopa wzrostu produkcji w przeliczeniu na zatrudnionego obniża się wraz ze wzrostem produkcji przypadającej na zatrudnionego. W odniesieniu do zbieżności poziomów wzrostu gospodarczego regionów mechanizm konwergencji gospodarczej typu β polega na występowaniu większego tempa wzrostu gospodarczego, charakteryzującego regiony o niższym poziomie dochodu per capita w porównaniu do regionów o wyższym poziomie dochodów. Różnice występujące pomiędzy regionami posiadają charakter strukturalny. (abstrakt oryginalny)

Economic convergence regions of the EU is one of the main objectives of cohesion policy. The basis of the hypothesis of the existence of economic convergence is a neoclassical Solow model. This article aims to present and compare the results of studies on economic conditional convergence of EU regions with the use of panel models and taking into account the spatial relationships. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Arbia G., Basile R., Piras G., Using Spatial Panel Data in Modelling Regional Growth and Convergence, Istituto di Studie Analisi Economica, Working Paper 2005, vol 5, s. 8-31.
 2. Arbia G., Domonicis L., Piras G., Regional growth and regional inequality in EU and transition countries: a spatial econometric approach, "45th Congress of the European Regional Science Association", 23-27.08.2005, Amsterdam.
 3. Ciołek D., Badanie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem danych panelowych, "Dynamiczne modele ekonometryczne", VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11.09.2003, Toruń, s. 329-342.
 4. Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, red. B. Suchecki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 5. Elhorst J.P., Spatial Panel Data Models, w: Handbook of Applied Spatial Analysis. Software Tools, Methods and Applications, red. M.M. Fisher, A. Getis, Springer, Heidelberg-Dordrecht- London-New York 2010, s. 377-409.
 6. Herbst M., Wójcik P., Efekty przestrzenne w konwergencji Polskich podregionów, "Badanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych", Konferencja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 9-10.12.2010, Warszawa.
 7. Herz B., Vogel L., Regional Convergence in Central and Eastern Europe: Evidence from a Decade of Transition, Universität Bayreuth Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Wirtschaftswissenschaftliche Diskussionspapiere 2003, vol. 13/03.
 8. Kliber P., Ekonometryczna analiza konwergencji regionów Polski metodami panelowymi, "Studia Regionalne i Lokalne" 2007, vol. 1/27, s. 74-86.
 9. Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P., Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, CeDeWu, Warszawa 2009.
 10. Kossowski T., Konwergencja przestrzenna - aspekty teoretyczne, w: Praktyczne aspekty badań regionalnych - varia, t. 2, red. P. Churski, "Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" 2009, nr 8, seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, s. 7-20.
 11. Müller W.G., Tondl G., Regional Covernence in European Union (1985-1999): A Spatial Dynamic Panel Analysis, HWWA, Discusion Paper 2002, vol. 210, s. 1-252.
 12. Ramajo J., Marquez M., Hewings G., Salinas M., Spatial heterogeneity and interregional spillovers in the European Union: Do cohesion policies encourage convergence across regions?, "European Economic Review" 2008, vol. 52, s. 551-567.
 13. Shibamoto M., Tsutsui Y., Note on the Interpretation of Convergence Speed in the Dynamic panel Model, Kobe University, Discussion Paper Series RIEB 2011, January, s. 1-7.
 14. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_r_lfe2emprt&lang=en [dostęp 29.03.2012].
 15. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language- =en&pcode=tgs00005 [dostęp 29.03.2012].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu