BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciołek Dorota (Uniwersytet Gdański), Brodzicki Tomasz (Uniwersytet Gdański)
Title
Przestrzenny model panelowy efektów zewnętrznych klastrów przemysłowych w Polsce
Spatial panel data model of external effects of industrial clusters in Poland
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 26, s. 87-99, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka. Cz. 1
Keyword
Klastry, Przemysł, Modele ekonometryczne, Badania empiryczne
Business cluster, Industry, Econometric models, Empirical researches
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Koncepcja klastrów przemysłowych została wprowadzona do współczesnej ekonomii przez M. Portera, który zaproponował definicję klastra jako "geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących". Funkcjonowanie tak zdefiniowanych formacji gospodarczych w konkretnej lokalizacji niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści ekonomicznych dla danego obszaru. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the research of external effects of industrial clusters in Polish regions. We implemented methodology of spatial panel data models. We described problems connected with using spatial panels and presented models with different structures of spatial dependence. We proposed composite index to measure existence and strength of clusters in regions. The estimation results presented in the empirical part of paper showed that clusters functioning in the region have significant positive influence on real GPD per capita in that region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Anselin L., Spatial econometrics: Methods and models, Kluwer, Dordrecht 1988.
 2. Anselin L., Hudak S., Spatial econometrics in practice: A review of software options, "Regional Science and Urban Economics" 1992, no. 22, s. 509-536.
 3. Anselin L., Le Gallo J., Jayet H., Spatial panel econometrics, w: The econometrics of panel data, fundamentals and recent developments in theory and practice, red. L. Matyas, P. Sevestre, Kluwer, Dordrecht 2006, s. 901-969.
 4. Baltagi B.H., Song S.H., Jung B., Koh W., Testing panel data regression models with spatial and serial error correlation, "Journal of Econometrics" 2007, no. 140, s. 5-51.
 5. Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4 (110), s. 45-59.
 6. Ciołek D., Metody identyfikacji efektów zewnętrznych klastrów przemysłowych, "Pracei Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2011, nr 4/8, s. 307-318.
 7. Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, red. B. Suchecki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 8. Elhorst J.P., Spatial panel data models, w: Handbook of applied spatial analysis, red. M.M. Fischer, A. Getis, Springer, Berlin-Heidelberg-New York 2010, s. 377-407.
 9. Elhorst J.P., Specification and estimation of spatial panel data models, "International Regional Science Review" 2003, no. 26 (3), s. 244-268.
 10. Handbook on constructing composite indicators. Methodology and user guide, OECD, 2008.
 11. Pace R.K., LeSage J.P., A spatial Hausman test, "Economics Letters" 2008, no. 101, s. 282-284.
 12. Porter M.E., The competitive advantage of nations, The Free Press, New York 1990.
 13. Rodriguez-Pose A., Comptour F., Do Clusters Generate Greater Innovation and Growth? An Analysis of European Regions, IMDEA Working Papers in Economics and Social Scientists, Madrid 2010.
 14. Tobler W., A computer movie simulating urban growth in the Detroit region, "Economic Geography" 1970, no. 46 (2), s. 234-240.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu