BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobiechowska-Ziegert Aneta (Politechnika Gdańska)
Title
Prognozowanie ostrzegawcze w małej firmie
Warning Forecasting in a Small Company
Source
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (38), s. 126-132, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Prognozy ekonometryczne, Prognozowanie, Prognozowanie sprzedaży, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sezonowość
Econometric forecasts, Forecasting, Sales forecasting, Small business, Seasonal character
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule pokazano możliwości zastosowania prostych metod prognostycznych do ostrzegania w małej firmie przed niekorzystnymi zjawiskami. Przedmiotem badań jest sprzedaż, a ze względu na występowanie w szeregu czasowym sezonowości w celu wyznaczenia sygnałów ostrzegawczych dokonano porównań trendów prognozowanych i rzeczywistych w okresach jednoimiennych za pomocą pierwszych różnic. Do prognozowania sprzedaży wykorzystano proste modele trendu z sezonowością i modele autoregresyjne oraz metodę wygładzania wykładniczego Browna w wersji z addytywnymi odchyleniami sezonowymi. Zastosowana metodologia pozwoliła na uzyskanie obiecujących wyników w zakresie zarówno dokładności prognoz sprzedaży, jak i poprawności w ostrzeganiu przed kontynuacją niekorzystnych trendów.(abstrakt oryginalny)

The paper shows the possibility of using simple forecasting methods for warning against unfavourable events in a small company. The subject of research is the sale. Due to the fact of seasonality in time series, in order to determine warning signs, the comparisons of actual and forecasting trends were made using first differences corresponding to periods in different years. For sale forecasting there were used simple time-trend models with seasonality and autoregressive models as well as simple exponential smoothing in the version of additive seasonal deviations. The applied methodology allowed to obtain promising results in terms of both the accuracy of sales forecasts and the accuracy of the warning before unfavourable trend proceeding.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze, metody i zastosowania, PWN, Warszawa 1997.
  2. Croux Ch., Gelper S., Mahieu K., Robust control charts for time serie data, "Expert Systems with Applications" 2011, vol. 38.
  3. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowania, Oficyna, Kraków 2008.
  4. He Y., Zhou Y., Wang B., Xiong W., He H., Early warning model for risks of energy proces and energy price ratios in China's energy engineering, "Systems Engineering Procedia" 2012, vol. 3.
  5. Huang F., Wang F., A system for early-warning and forecasting of real estate development, "Automation in Construction" 2005, vol. 14.
  6. Li Y., Lange M., Stocks C., Monitoring Forecasting Systems - Revisit Trigg's Tracking Signal, Micron Technology, www.forecasters.org/.../LiYikangISF2012.pdf, dostęp 01.09.2012.
  7. Reynolds P.L., Day J., Lancaster G., Moving towards a control technique to help small firms monitor and control key marketing parameters: a survival aid, "Management Decision" 2001, vol. 39(2).
  8. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu