BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimnicki Tomasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Ocena zasadności wprowadzenia informacji o segmentach działalności do sprawozdawczości finansowej
Relevance of the Segments Information Disclosures in Financial Statements
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2011, t. 38, s. 163-179, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Podmioty gospodarcze, Informacja
Financial reporting, Business entity, Information
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje ocenę zasadności ujawnienia informacji o segmentach działalności w sprawozdaniach finansowych znaczących podmiotów gospodarczych. W tym celu przedstawiona została geneza sprawozdawczości według segmentów działalności, najważniejsze uregulowania prawne w tym obszarze w skali świata, a także rozważania teoretyczne nad potencjalnymi korzyściami płynącymi dla użytkowników sprawozdań finansowych z tych ujawnień oraz wnioski powstałe na podstawie badań prowadzonych w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the relevance of the segments information disclosures in financial statements of significant business entities. For this purpose was presented to the genesis of reporting by business segment, the most important legislation in this area in the world, as well as theoretical considerations on the potential benefits for users of financial statements of these disclosures and conclusions arising from research conducted in this area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baldwin B. A. (1984), Segment Earnings Disclosure and the Ability of Security Analysts to Forecast Earnings Per Share, "The Accounting Review", vol. 59, Issue 3, July.
 2. Bows A. J. (1966), Problems in disclosure of segments of conglomerate companies, "Journal of Accountancy", vol. 122, Issue 6, December.
 3. Choi F. D. S. (2003), International finance and accounting handbook, John Wiley & Sons, New Jersey.
 4. Cohen M. F. (1966), Statements in Quotes. Analysts, Accountants and the SEC - Necessary Joint Efforts, "Journal of Accountancy", vol. 122, Issue 2, August.
 5. Cramer J. J. (1968), Income Reporting by Conglomerates - Views of American Businessman, "Abacus", vol. 4, Issue 1, August.
 6. Cramer J. J., Iwand T. (1968), A proposal for conglomerate disclosure, "Business Horizons", vol. 11, Issue 2, April.
 7. Guerard J. B., Schwartz E. (2007), Quantitative Corporate Finance, Springer Science + Business Media, New York.
 8. Harris M. S. (1998), The Association between Competition and Managers' Business Segment Reporting Decisions, "Journal of Accounting Research", vol. 36, Issue 1, Spring.
 9. Hayes R. M., Lundholm R. (1996), Segment Reporting to the Capital Market in the Presence of a Competitor, "Journal of Accounting Research", vol. 34, Issue 2, Autumn.
 10. Herrmann D., Thomas W. (1996), Segment Reporting in the European Union: Analyzing the Effects of Country, Size, Industry, and Exchange Listing, "Journal of International Accounting & Taxation", vol. 5, Issue 1.
 11. Hoff J. M., Larose L. A., Scaturro F. J. (2006), Public companies, Law Journal Press, New York.
 12. Management - Financial analysts group stresses need for segment reporting (1984), "Journal of Accountancy", vol. 157, Issue 5, May.
 13. Mande V., Ortman R. (2002), The effect of Japanese business segment reporting on analysts' forecasts: implications for US investors and the SEC, "Journal of Accounting and Public Policy", vol. 21, Issue 1, Spring.
 14. Nowak E. (2010), Przychody według segmentów działalności. Podejście sprawozdawcze i zarządcze, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 54 (110), Warszawa.
 15. Ortman R. F. (1975), The Effects on Investment Analysis of Alternative Reporting Procedure for Diversified Firms, "The Accounting Review", vol. 50, Issue 2, April.
 16. Prodhan B. (1986), Multinational Accounting. Segment Disclosure and Risk, Croom Helm, Australia.
 17. Schweitzer M. (2009), Theoretical Foundation of the Relation between Controlling and Reporting according to IFRS. Demonstrated by the Example of Segment Reporting according to IFRS 8, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 52 (108), Warszawa.
 18. Seal W., Garrison R. H., Noreen E. W. (2006), Management accounting, McGraw-Hill, [za:] M. Karwowski, G. K. Świderska, Segmenty zarządcze w rachunkowości finansowej i zarządczej, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, pod red. pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 19. Skousen K. F. (1970a), Chronicle of Events Surrounding the Segment Reporting Issue, "Journal of Accounting Research", vol. 8, Issue 2, Autumn.
 20. Skousen K. F. (1970b), Standards for reporting by lines of business, "Journal of Accountancy", vol. 129 Issue 2, February.
 21. Swaminathan S. (1991), The impact of SEC mandated segment data on price variability and divergence of beliefs, "The Accounting Review", vol. 66 Issue 1, January.
 22. Walker R. G. (1968), Disclosure by Diversified Companies, "Abacus", vol. 4, Issue 1, August.
 23. Walton P., Haller A., Raffournier B. (2003), International Accounting, Thomson Learning, Cornwall.
 24. Zimnicki T. (2007), Segmenty działalności według MSR 14 determinantą wzrostu wartości informacyjnej sprawozdania finansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 39 (95), Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu