BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maksim Monika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Śliwicki Dominik (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Title
Wybrane problemy adresowania aktywnych polityk rynku pracy w Polsce
Selected Problems of Targeting Active Labour Market Policies in Poland
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2012, t. 43, nr 2, s. 135-146, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Aktywizacja rynku pracy, Zatrudnienie, Model logitowy, Rynek pracy
Labour market activation, Employment, Logit model, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prawidłowe adresowanie aktywnych polityk rynku pracy jest ważnym czynnikiem wpływającym na ich skuteczność w rozumieniu oddziaływania na zatrudnienie. Artykuł podejmuje próbę oceny poprawności adresowania aktywnej polityki rynku pracy zarówno w kontekście zapisów ustawowych, jak i aktualnych wyników analiz efektywności netto poszczególnych instrumentów. Analizie poddano podstawowe instrumenty aktywnej polityki rynku pracy, stosowane w Polsce w 2009 roku. Oceny adresowania aktywnych polityk rynku pracy dokonano na podstawie wyników estymacji szeregu modeli logitowych. (abstrakt oryginalny)

Well targeted active labour market policies create better prospects for achieving higher net employment effects. This article attempts to analyse targeting of active labour market policies in the context of regulations contained in the act on employment promotion and labour market institutions, and current evaluation findings. In case of high budget deficit it comes to a dilemma whether to aim active measures, regardless of their results to the most disadvantaged groups in the labour market or to allocate more money on the most effective programs and target them to the unemployed for whom ex ante evaluated net employment outcomes are relatively high. The paper analyses basic active labour market policies, that have been in place in Poland in 2009. To assess program targeting logistic regression was applied. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bergeman A., van der Berg G. (2007), Acitve Labour Market Policy Effects for Woman in Europe - a survey, IFAU Working Paper 3, Uppsala, 1-20.
 2. Biewen M., Fitzenberger B., Osikominu A., Walker M (2007), Which Program for Whom? Evidence on the Effectiveness of Public Sponsored Training Programs in Germany, IZA Discussion Paper Series, Discussion Paper 2885, Bonn, 1-64.
 3. Błędowski P., red. (2008), Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, MPiPS, Warszawa.
 4. Gruszczyński M., red. (2010), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 5. Kryńska E. (2009), Aktywna polityka rynku pracy, [w:] Kryńska E. (red.), Flexicurity w Polsce, diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań, MPiPS, Warszawa, 17-35.
 6. Maksim M., Wiśniewski Z. (2009), Polityka rynku pracy wobec aktywizacji zawodowej osób starszych, [w:] Wiśniewski Z. (red.), Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych, TNOiK, Toruń.
 7. Martin J.P., Grubb D. (2001), What works and for whom: A review of OECD countries' experiences with active labour market policies, "Swedish Economic Policy Review", 8, 9-56.
 8. MPiPS (2009), Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011, Warszawa, http://mpips.gov.pl (10.09.2010).
 9. MPiPS (2010), Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2009 roku, Warszawa.
 10. Trzciński R. (2009), Wykorzystanie techniki propensity score matching w badaniach ewaluacyjnych, PARP, Warszawa.
 11. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004, nr 99, poz.1001 (z późn. zm.).
 12. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. 2008, nr 6, poz. 33.
 13. Wiśniewski Z, Zawadzki K., red. (2011), Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, WUP, UMK, Toruń.
 14. Wojdyło-Preisner M. (2009), Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu, UMK, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu