BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prędkiewicz Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Sikacz Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ocena płynności finansowej grup kapitałowych na podstawie rachunku przepływów pieniężnych na przykładzie przemysłu metalowego
Assessment of Capital Groups Financial Liquidity Based on Cash Flow Account on the Example of Metal Industry
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 3 (12), s. 70-86, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Rachunek przepływów pieniężnych, Grupa kapitałowa, Płynność finansowa grup kapitałowych, Płynność finansowa
Cash-flow statement, Capital group, Financial liquidity of capital groups, Financial liquidity
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące analizy płynności finansowej w grupach kapitałowych i jednostkach dominujących. Badaniem objęto 15 grup kapitałowych z przemysłu metalowego, dotyczyło ono lat 2006-2010. Postawiono hipotezę mówiącą o tym, że płynność finansowa jednostki dominującej ma istotny wpływ na płynność finansową grupy kapitałowej. W celu zweryfikowania hipotezy zbadano, czy wskaźniki bazujące na przepływach pieniężnych wyliczone dla grupy kapitałowej i jednostki dominującej nie różnią się statystycznie istotnie oraz czy występuje pomiędzy nimi wysoka korelacja. Badania poszerzono także o analizę relacji przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej jednostki dominującej do grupy kapitałowej oraz analizę znaków i wariantów kształtowania się przepływów. Przeprowadzone badania potwierdzają postawioną na wstępie hipotezę o znaczącym wpływie płynności finansowej jednostki dominującej na płynność finansową grupy kapitałowej.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of studies assessing the liquidity of capital groups operating in the metal industry in the years 2006-2010. The aim of this study is to examine whether there is a significant impact of parent company liquidity on the holding company liquidity. The conclusions were based on studies of the difference in the level of liquidity ratios based on cash flow for capital groups and their parent companies and the correlation between these ratios. The research was also extended to the analysis of relation between operating cash flow of parent company to the capital group, the analysis of signs and variants of cash flow. The studies confirmed the initially formulated hypothesis about a significant impact of parent company liquidity on the holding company liquidity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Maślanka T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
  2. Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2005.
  3. Rybicki P., Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie?, Poltext, Warszawa 2009.
  4. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  5. Śnieżek E., Wiatr M., Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
  6. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu