BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łobos Krzysztof (Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu; Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Szewczyk Mirosława (Politechnika Opolska)
Title
Wpływ zarządzania kapitałem pracującym na rentowność aktywów przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne w Polsce
Impact of Working Capital Management on the Return on Assets of Companies Engaged in Quarrying of Stone in Poland
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 3 (12), s. 58-69, tab., bibliogr. 42 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Rentowność aktywów, Surowce, Kapitał, Przedsiębiorstwo
Return on assets (ROA), Raw materials, Capital, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest identyfikacja zmiennych determinujących rentowność aktywów (ROA) przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne w Polsce. W artykule podjęto próbę określenia siły i kierunku wpływu na ROA wybranych czynników (wskaźnik cyklu zapasów w dniach, wskaźnik cyklu należności w dniach, wskaźnik cyklu zobowiązań krótkoterminowych w dniach, cykl konwersji gotówki) z zastosowaniem regresji wielorakiej. Wykorzystano dane pochodzące z Monitorów Polski B. W badaniu stwierdzono istotną zależność m.in. pomiędzy cyklem zapasów oraz rentownością aktywów.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to identify the variables that affect profitability of the biggest enterprises engaged in quarrying of rock materials in Poland. The profitability is measured as return on assets (ROA). In the article an attempt has been undertaken to determine the power and direction of the influence of chosen factors (cycle inventory, receivables cycle, liabilities cycle, cash conversion cycle) on return on assets, applying method of multiple linear regression. The study uses data from the Official Journal of the Republic of Poland "Monitor Polski B". The result shows a significant relationship between cycle inventory and return on assets.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anand M., Working capital performance of corporate India: An empirical survey, "Management & Accounting Research" 2001, vol. 4(4).
 2. Bieniasz A., Gołaś Z., Sprawność zarządzania kapitałem obrotowym i jej wpływ na rentowność małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2011, nr 4(22).
 3. Burns R., Walker J., A survey of working capital policy among small manufacturing firms, "The Journal of Small Business Finance" 1991, no 1.
 4. Ching H.Y., Novazzi A., Gerab F., Relationship between working capital management and profitability in Brazilian listed companies, "Journal of Global Business and Economics" 2011, vol. 3, no 1.
 5. Czyżyński J. (red.), Zbiór zadań z ekonometrii opisowej, Wydawnictwo AE, Kraków 1995.
 6. Deakins D., Logan D., Steele L., The financial management of the small enterprise, ACCA Research Report 2001, no 64.
 7. Deloof M., Does working capital management affect profitability of Belgian firms?, "Journal of Business Finance and Accounting" 2003, vol. 30, Issue 3/4.
 8. Dooley F., Martens B., Effects of supply chain management for food and grocery, "Agricultural & Applied Economics Association" 2009, AAEA & ACCI Joint Annual Meeting, Milwaukee, Wisconsin 2009.
 9. Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
 10. Garcia-Teruel P.J., Martinez-Solano P., Effects of working capital management on SME profitability, "International Journal of Managerial Finance" 2007, vol. 3, no 2.
 11. Ghose A.K., Sustainable development in world mining industry in the light of the New Delhi Declaration - NDD, New Challenges and Visions for Mining, 21st World Mining Congress, 7-11 September 2008 - Poland.
 12. Gupta M.C., The effect of size, growth and industry on the financial structure of manufacturing companies, "Journal of Finance" 1969, vol. 24, no 3.
 13. Gupta M.C., Huefner R.J., A Cluster analysis study of financial ratios and industry characteristics, "Journal of Accounting Research" 1972, vol. 10, no 1.
 14. Hendricks K., Singhal V.R., Stratman J.K., The impact of enterprise systems on corporate performance: a study Of ERP, SCM, and CRM system implementations", "Journal of Operations Management" 2007, no 25(1).
 15. Howorth C., Westhead P., The focus of working capital management in UK small firms, "Management Accounting Research" 2003, vol. 14, nr 2.
 16. Hutchison P.D., Farris II M.T., Anders S.B., Cash-to-cash analysis and management, "The CPA Journal" 2007, vol. 77, nr 8.
 17. Jajuga K. (red.), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.
 18. Jose M.L., Lancaster C., Stevens J.L., Corporate returns and cash conversion cycle, "Journal of Economics and Finance" 1996, vol. 20, no 1.
 19. Lazaridis I., Tryfonidis D., Relationship between working capital management and profitability of listed companies in the Athens Stock Exchange, "Journal of Financial Management and Analysis" 2006, vol. 19, no 1.
 20. Leszczyński L., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 21. Minerals Yearbook of Poland 2009, Ministry of the Environment, Warszawa 2009.
 22. Monitor Polski B, 2009, nr 372, nr 972, nr 1040, nr 1195, nr 1361, nr 1520, nr 1675, nr 1758, nr 2285, nr 2326, nr 2382, nr 2407, nr 2463, nr 2465, nr 2439, nr 2452, nr 2625.
 23. Monitor Polski B, 2010, nr 41, nr 43, nr 86, nr 265, nr 267, nr 660, nr 1050, nr 1093, nr 1148, nr 1251, nr 1324, nr 1348, nr 1394, nr 1440, nr 1586, nr 1602, nr 1645, nr 1688, nr 1770, nr 1842, nr 1898, nr 2276, nr 2301, nr 2338, nr 2386, nr 2398, nr 2414, nr 2490, nr 2497, nr 2505, nr 2549.
 24. Monitor Polski B, 2011, nr 33, nr 37, nr 316, nr 401, nr 736, nr 1046, nr 1097, nr 1146, nr 1219, nr 1389, nr 1404, nr 1435, nr 1488, nr 1491, nr 1492, nr 1524, nr 1532, nr 1560, nr 1581, nr 1632, nr 1867, nr 1868, nr 1887, nr 2001, nr 2053, nr 2078, nr 2229, nr 2241, nr 2314, nr 2376, nr 2415, nr 2417, nr 2430.
 25. Moss J.D., Stine B., Cash conversion cycle and firm size: a study of retail firms, "Managerial Finance" 1993, vol. 19, no 8.
 26. Narasimhan M.S., Murty L.S., Emerging manufacturing industry: a financial perspective, "Management Review" 2001.
 27. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 28. Nowak E., Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 1994.
 29. Padachi K., Trends in working capital management and its impact on firm's performance: an analysis of Mauritian small manufacturing firms, "International Review of Business Research Papers" 2006, vol. 2, no 2.
 30. Peel M.J., Wilson N., Working capital and financial management practices in the small firm sector, "International Small Business Journal" 1996, no 14(2).
 31. Peel M.J., Wilson N., Howorth C.A., Late payment and credit management in the small firm sector: some empirical evidence, "International Small Business Journal" 2000, no 18(2).
 32. Richardson V.D., Laughlin E.J., A cash conversion cycle approach to liquidity analysis, "Financial Managment" 1980.
 33. Sen M., Oruc E., Relationship between efficiency level of working capital management and return on total assets in ISE, "International Journal of Business and Management" 2009, vol. 4, nr 10.
 34. Shin H.H., Soenen L., Efficiency of working capital and corporate profitability, "Financial Practice and Education" 1998, vol. 8, no 2.
 35. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1994.
 36. Szewczyk M., Ciesielska M., Podstawy statystyczne badań marketingowych, Skrypt nr 290, Politechnika Opolska, Opole 2011.
 37. Szewczyk M., Zygmunt A., Prospects of Food Products Manufacture Sector in Opolskie Region, [w:] Regional and Local Development: Capital and Drivers, red. K. Malik, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011.
 38. Tyran M.R., Wskaźniki finansowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 39. Uyar A., The relationship of cash conversion cycle with firm size and profitability: an empirical investigation in Turkey, "International Research Journal of Finance and Economics" 2009, Issue 24.
 40. Walker E., Petty W., Financial differences between large and small firms, "Financial Management" 1978, Winter.
 41. Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 42. Zygmunt J., Analiza wpływu finansowania zewnętrznego na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw, [w:] Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu, red. S. Forlicz, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 20/2011, Wrocław 2011.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu