BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gubernat Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zobowiązania systemu emerytalnego w warunkach niestabilności finansów publicznych
Obligations of Pension System at the Instability of Public Finance
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 3 (12), s. 32-40, tab., bibliogr. 18 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Finanse publiczne, System emerytalny, Emerytury, Reforma systemu emerytalnego, Stabilność finansowa
Public finance, Pension schemes, Pensions, Pension system reform, Financial sustainability
Note
streszcz., summ.
Abstract
Konieczność zagwarantowania źródeł utrzymania w okresie starości jest naturalną konsekwencją tego etapu w życiu człowieka. Szczególnie kiedy po osiągnięciu wieku emerytalnego następuje utrata zdolności do kontynuowania pracy zawodowej i powstaje uzależnienie od środków finansowych wcześniej zgromadzonych. Ryzyko starości jest coraz poważniejszym zagrożeniem w sensie ekonomicznym, a skuteczne konstrukcje systemów zabezpieczenia emerytalnego, zapobiegające nie tylko finansowym skutkom wzrastającej długości życia osób na emeryturze, są ważnym celem polityki społecznej. Oczekuje się, iż zjawisko starzenia się społeczeństwa będzie miało znaczący wpływ na wzrost gospodarczy i będzie prowadziło do istotnych presji na zwiększenie wydatków publicznych.(abstrakt oryginalny)

Pension system affects the stability of the national economy, mainly its capacity development, determines the level of costs and effectiveness of fiscal policy, and other elements interaction. Security pension is not only the process of collection of contributions and payment of benefits. It is primarily an area of major importance for social development, to carry out the idea of providing a sense of solidarity and social security. It enables the smooth functioning of both society and the economy of the country.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chand S., Jaeger A., Ageing populations and public pension schemes, "IMF Ocassional Paper" 1996, no 147.
 2. Czepulis-Rutkowska Z., Reformy emerytalne. Jaka przyszłość obowiązkowych systemów kapitałowych, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka" 2009, nr 5.
 3. Dutkiewicz D., Koordynacja systemów emerytalnych w UE, "Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja", nr 2(86), luty 2004.
 4. Eisner R., Which budget deficit? Some issues of measurement and their implications, "American Economic Review" 1984, vol. 74, no 2.
 5. Esfahani H.S., Kim H., Hiding public debt, "Economic Research Forum Working Papers" 2002, no 0202.
 6. Gramlich E.M., Is it Time to Reform Social Security, The University of Michigan Press, Michigan 1998.
 7. Holzman R., Mackellar L., Rutkowski M., Accelerating the European Pension Reform Agenda Need, Progress and Conceptual Underspinnings, [w:] Pension Reform in Europe: Process and Progress, The World Bank - Directions in Development, Washington D.C. 2003.
 8. Holzman R., Palacios R., Zviniene A., Implicit Pension Debt: Issues, Measurement and Scope in International Perspective, Social Protection Discussion Paper, 2004, no 0403.
 9. Kharas H., Mishra D., Hidden deficits and currency crises, World Bank Economists Forum, World Bank, Washington D.C. 2001.
 10. Liberda B., Intergenerational Equilibrum of Pension Systems and other Social Transfers, International Association for Research in Income and Wealth (IARIW) Ageing and Demographic Change Plenary Session Paper, Ioesuu (Finlandia) 2006.
 11. Marchewka-Bartkowiak K., Gwarancje i poręczenia państwowe jako źródło ryzyka fiskalnego - analiza doświadczeń międzynarodowych i polskich, Materiały i Studia NBP, zeszyt nr 214, 2006.
 12. Marchewka-Bartkowiak K., Redefinicja długu publicznego, Biuro Analiz Sejmowych - zagadnienia społeczno-gospodarcze, nr 11(81) z dnia 9 czerwca 2010 r.
 13. Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro, Difin, Warszawa 2011.
 14. Moździerz A., Planowanie dochodów budżetowych, [w:] Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, S. Owsiak (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 15. Polackova H., Contingent government liabilities: a hidden risk for fiscal stability, Policy Research World Bank, Working Paper 1998, nr 1989.
 16. Polackova-Brixi H., Contingent liabilities in new member states, Fiscal Surveillance in EMU: new issues and challenges, Workshop, Brussels 2004.
 17. Public Finance in EMU, European Commision 3/2004.
 18. Siekmann H., The Burden of an Ageing Society as a Public Debt, Third Conference of the Monetary Stability Foundation, Frankfurt am Main 2006.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu