BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bobrowska Agnieszka (Uniwersytet Opolski)
Title
Realizowanie funkcji redystrybucyjnej przez państwo za pomocą systemu emerytalnego
Realization of Redistributive Function by the State with the Use of Pension Scheme
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 3 (12), s. 24-31, bibliogr. 11 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Redystrybucja dochodów, Emerytury, System emerytalny
Redistribution of income, Pensions, Pension schemes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest określenie, czy przez system emerytalny państwo realizuje funkcję redystrybucyjną, w jaki sposób się to odbywa i jakie instrumenty są w tym zakresie wykorzystywane. Ze względu na współistnienie starego i nowego systemu emerytalnego w Polsce w artykule wskazano kierunki redystrybucji w ramach obu rozwiązań. Redystrybucja ta ma miejsce pomiędzy pobierającymi świadczenia, np. od mężczyzn do kobiet, oraz pomiędzy pracującymi a emerytami. Ze względu na niedoskonałości formuł wyliczania świadczeń na starych zasadach można stwierdzić, że idea redystrybucji środków od bogatszych do biedniejszych w wielu przypadkach jest naruszona, głównie z powodu istnienia wielu grup uprzywilejowanych i przechodzenia na emerytury przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to determine whether by the pension scheme the state realizes redistributive function, how it works and what instruments are used in this field. Due to the coexistence of the old and new pension scheme in Poland, the article indicates the direction of redistribution by both of them. This redistribution takes place among beneficiaries, i.e. among men and women or among employed and retired people. Because of the imperfections of the formulas used for calculating the benefits according to the old rules, it can be concluded that the idea of redistributing funds from the richer to the poorer, is disturbed in many cases, mainly due to the existence of many privileged groups and possibility of retiring before achieving the statutory age.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, PWN, Warszawa 1994.
 2. Komunikat Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z 13 lutego 2012 r.
 3. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU 1998, nr 137, poz. 887 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU 1998, nr 162, poz. 1118 z poźn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (DzU 2011, nr 75, poz. 398).
 6. Załącznik do Komunikatu Prezesa GUS z dnia 23 marca 2012 r., http://www.stat.gov.pl/gus/5840_ 12772_PLK_HTML.html.
 7. http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/406103,w_czechach_oszczedzajac_na_emeryture_mozna_skorzystac_z_ulgi.html.
 8. http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/624436,w_2013_r_powrot_do_waloryzacji_procentowej_rent_i_emerytur.html.
 9. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_894_PLK_HTML.html.
 10. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_12772_PLK_HTML.html.
 11. http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu