BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Werwińska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zdolność województw samorządowych do zaciągania zobowiązań w kontekście zmian limitu długu jednostek samorządu terytorialnego
The Ability of Self-Government Voivodeships to Incur Liabilities in View of Changes to the Debt Limit of Territorial Self-Government
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 3 (12), s. 11-23, tab., bibliogr. 6 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Województwo, Dług, Finanse samorządu terytorialnego, Zobowiązania finansowe, Finanse
Voivodship, Debt, Local government finance, Financial liabilities, Finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
elem artykułu była próba określenia wpływu nowego limitu długu jednostek samorządu terytorialnego wprowadzonego ustawą o finansach publicznych z 2009 r. na zdolność województw samorządowych do zaciągania zobowiązań. Okresem analiz były lata 1999-2010. Na potrzeby badań określone zostały limity długu dla województw samorządowych zgodnie ze starą i nową formułą. W efekcie ustalono, iż dla lat 2007-2009 nowy limit długu zwiększyłby formalną zdolność do zaciągania zobowiązań całego sektora jednostek samorządu terytorialnego oraz województw samorządowych, jednak obserwowana zmiana formalnej zdolności kredytowej nie miałaby w ujęciu całego sektora wpływu na korzystanie przez województwa samorządowe ze zobowiązań.(abstrakt oryginalny)

The paper aims at attempting to define the impact of consequences of the new debt limit of territorial self-government units introduced by means of the Act on public finance from 2009 concerning the ability of self-government voivodeships to incur liabilities. The analysis comprised the period of 1999-2010. For the purposes of analyses, debt limits for self-government voivodeships were defined in accordance with an old and new formula. As a result, it was established that for the period 2007-2009 the new debt limit would increase the ability of the entire sector of territorial self-government units and self- government voivodeships to incur liabilities. However, the observed change of the formal creditworthiness would not influence the usage of liabilities by self-government voivodeships in the entire sector.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Sprawozdania z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 1999-2010, www.rio.gov.pl.
  2. Sprawozdania z wykonania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 1999-2010. Załączniki, MF, www.mofnet.gov.pl-1.11.11.
  3. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa. Informacje o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2010. Załączniki, MF, www.mofnet.gov.pl.
  4. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w l. 2006-08, ...w l. 2008-10, ... w l. 2009-11, ... w l. 2011-14, www.mf.gov.pl.
  5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU, nr 249, poz. 2104).
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU, nr 157, poz. 1240).
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu