BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamek Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kulturowe uwarunkowania rachunkowości chińskiej w świetle idei konfucjanizmu
Cultural Determinants of Chinese Accounting in the Perspective of Confucian Idea
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 3 (12), s. 43-57, rys., bibliogr. 12 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Kultura, Rachunkowość
Culture, Accounting
Note
streszcz., summ.
Country
Chiny
China
Abstract
Przeszłość oraz aktualna postać chińskiej rachunkowości są wypadkową oddziaływania wielu determinant, wśród których tym o charakterze kulturowym przypisuje się ogromne znaczenie. Ponad pięć tysięcy lat historii Kraju Środka to także czas rozwoju systemu pomiaru i ujawnień rachunkowych, podporządkowanego wyzwaniom, jakie wobec niego formułowało środowisko jego funkcjonowania, kształtowane m.in. przez taoizm, buddyzm, feng shui czy konfucjanizm. Czynniki te, tworząc tzw. przestrzeń kulturową, według wielu badaczy tej problematyki stały się ważnym elementem determinującym zarówno historyczny, jak i teraźniejszy obraz chińskiej rachunkowości. Celem powyższego artykułu jest próba ukazania związków zachodzących pomiędzy kulturą i rachunkowością w świetle relacji, jakie występują między systemem ujawnień rachunkowych Kraju Środka a ideą konfucjanizmu, czyli systemem filozoficzno-religijnym. Hipotezą poniższego opracowania staje się stwierdzenie, iż: pierwiastek kulturowy jest ważnym elementem determinującym kształt rachunkowości. Treść artykułu opiera się na studiach literatury tematu dotyczącej zagadnień będących przedmiotem prowadzonych w nim rozważań.(abstrakt oryginalny)

The past and current status of Chinese accounting is the result of many deter-minants' influence, among which these of cultural nature are considered especially important. Besides, over five thousand years of The Middle Kingdom history also represents the time of accounting measurement and disclosure system development subject to challenges imposed on it by the environment in which it was functioning influenced by, among others, Taoism, Buddhism, Feng Shui, or Confucianism. These factors, by establishing the, so called, cultural space, according to many researchers active in this subject matter, became an important element determining both historical and present picture of Chinese accounting. The objective of the hereby article is an attempt to present relations occurring between culture and accounting in the perspective of relations observed between the system of accounting disclosures in The Middle Kingdom and the idea of Confucianism, i.e. the philosophical and religious system. The leading hypothesis of this study is the statement that: cultural element constitutes an important component determining the accounting system. The article content is based on professional literature analysis referring to problems constituting the subject matter of the conducted discussion.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aiken M., Lu W., Historical instances of innovative accounting practices in Chinese dynasties and beyond, "The Accounting Historians Journal" 1993, vol. 20.
 2. Belkaoui A., Cultural Shaping of Accounting, Quorum Books, Westport 1995.
 3. Belkaoui A., International Accounting Issues and Solutions, Quorum Books, Westport, Connecticut, London 1985.
 4. Bloom R., Solotko J., The foundation of Confucianism in Chinese and Japanese accounting, "Accounting, Business&Financial History" 2003, vol. 13.
 5. Cigdem S., Sinan A., The historical evolution of accounting in China: the effects of culture, "Spanish Journal of Accounting History" 2007, vol. 7.
 6. Doupnik T., Salter S., External environment, culture, and accounting practice: a preliminary test of a general model of international accounting development, "International Journal of Accounting" 1995, no 3.
 7. Gao S.S., Handley-Schachler M., The influences of Confucianism, feng shui and Buddhism in Chinese accounting history, "Accounting Business&Financial History" 2003, vol. 13.
 8. Hofstede G., Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations, Sage Publication, London 2001.
 9. Hofstede G., Bond M.H., The Confucius connections: from cultural roots to economic growth, "Organizational Dynamics" 1988 , vol. 16.
 10. Perera M., Towards a framework to analyze the impact of culture on accounting, "The International Journal of Accounting" 1989, vol. 24.
 11. Zhang G., Environmental Factors in China's Financial Accounting Development since 1949, CHERC-Publication Series Erasmus University Rotterdam, Rotterdam 2005.
 12. Zhang T., Gao S., van Hoepen M., Accounting and culture: The Chinese case study, Report 9202/ACC, Erasmus University Rotterdam 1992.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu