BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Solarz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Odpowiedzialne finanse w służbie inkluzji finansowej
Responsible Finance for Financial Inclusion
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 3 (12), s. 112-125, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Finanse, Wykluczenie finansowe
Finance, Financial exclusion
Note
streszcz., summ.
Abstract
Działania nakierowane na walkę ze zjawiskiem wykluczenia finansowego określa się mianem inkluzji finansowej. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje idea odpowiedzialnych finansów. Według ekspertów Banku Światowego odpowiedzialne finanse przejawiają się w skoordynowanych działaniach podejmowanych w systemie finansowym przez prywatne i publiczne podmioty, a mających na celu oddziaływanie na instytucje finansowe i ich klientów w taki sposób, aby ostatecznie przyczynić się do stworzenia przejrzystego, inkluzyjnego, sprawiedliwego rynku finansowego. Podstawowe obszary, w jakich prowadzone są działania z zakresu odpowiedzialnych finansów, to: ochrona konsumenta, odpowiedzialny dostawca usług finansowych oraz kształtowanie zdolności finansowych konsumentów.(abstrakt oryginalny)

The activities focused on fighting financial exclusion are referred as financial inclusion. Among them particular attention should be paid to the idea of responsible finance. According to the World Bank experts responsible finance manifests itself in coordinated operations undertaken within financial system by both private and public entities and aimed at influencing financial institutions and their clients in a way which results in establishing transparent, inclusive and fair financial market. Basic areas in which the activities targeted at responsible finance are conducted are as follows: consumer protection, responsible provider of financial services and establishing consumers' financial capability.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Access to Financial Services and the Financial Inclusion Agenda around the World: A Cross-Country Analysis with a New Data Set, The Consultative Group to Assist the Poor/The World Bank, Washington, January 2011.
 2. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 3. Advancing Responsible Finance for Greater Development Impact. A Stock-Taking of Strategies and Approaches among Development Agencies and Development Finance Institutions, The German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), The International Finance Corporation (IFC) and The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), Berlin, January 2011.
 4. Anderloni L. (red.), Financial Services Provision and PREVENTION of Financial Exclusion, European Commission, March 2008.
 5. Carroll A.B., Buchholtz A.K., Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, South-Western Cengage Learning, Mason 2009.
 6. Chudziński M., Wiedza Polaków o finansach podstawowa, Dziennik Internautów, http://di.com.pl/news/35371,0,Wiedza_Polakow_o_finansach_podstawowa.html, dostęp 21.12.2011 r.
 7. De Saint-Exupery A., Ziemia planeta ludzi, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993.
 8. Financial Access 2010. The State of financial inclusion Through of Crisis, The Consultative Group to Assist the Poor. The World Bank Group, Washington 2010.
 9. Green Paper. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, Brussels, 18 July 2001.
 10. Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, http://www.knf.gov.pl, dostęp 20.12.2011 r.
 11. Korenik D., O roli służebnej banków komercyjnych, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 12. Łukasiewicz-Kamińska A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego, Difin, Warszawa 2011.
 13. Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1968.
 14. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008.
 15. Public Consultation on Responsible Lending and Borrowing in the EU, European Commission, Brussels, 15 June 2009, http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/responsible_lending/consultation_en.pdf, dostęp 28.12.2011 r.
 16. Ramsay I., From Truth in Lending to Responsible Lending Information rights and obligations: a challenge for party autonomy and Transactional Fairness, [w:] Information Rights and obligations. A challenge for Party Autonomy and Transactional Fairness, red. G. Howells, A. Janssen, R. Schulze, Market and Law, 2005.
 17. Rutkowska-Tomaszewska E., Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 18. Szpringer W., Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu