BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostalecka Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Konwergencja w sferze nadzoru finansowego w Unii Europejskiej - istota i kierunki podejmowanych działań
Convergence in Financial Supervision in the European Union - the Idea and Directions of Undertaken Actions
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 3 (12), s. 100-111, bibliogr. 16 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Nadzór, Konwergencja, Stabilność finansowa
Supervision, Convergence, Financial sustainability
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Rosnący stopień integracji rynków finansowych powoduje, że problemy w jednym kraju członkowskim stanowią zagrożenie dla stabilności finansowej całej Unii Europejskiej. To sprawia, że niezbędne staje się zapewnienie skutecznych regulacji i efektywnego nadzoru we wszystkich krajach członkowskich. Dlatego tak ważne w reformie systemu finansowego jest podejmowanie wysiłków na rzecz konwergencji w sferze nadzoru na rynku finansowym UE, która przebiega w 2 kierunkach: konwergencji regulacyjnej i konwergencji w sferze metodologii i czynności nadzorczych. Wyrazem tej pierwszej jest wdrażanie wielu dyrektyw regulujących działalność banków i innych instytucji sektora finansowego. Natomiast przykładem drugiego rodzaju konwergencji jest ustanowienie nowego europejskiego systemu nadzoru nad systemem finansowym.(abstrakt oryginalny)

The increasing degree of financial market integration causes that problems in one member state create the threats for financial stability of the whole European Union. It causes that ensuring appropriate regulations and effective supervision become indispensable in all member states. That is why undertaking efforts into the convergence in the European financial markets supervision is crucial in financial system reforming. Such a convergence runs in two directions: regulatory convergence and convergence in methodology and supervisory actions. The former is represented by implementing many directives regulating actions of banks and other institutions from the financial sector. An example of the second kind of convergence is constituting new European financial supervisory system.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barnier M., The date of 1st January 2011 marks a turning point for the European financial sector, Speech of Michel Barnier 01/01/2011 (http://ec.europa.eu).
 2. Council of the European Union, Financial supervision: Council adopts legal texts establishing the European Systemic Risk Board and three new supervisory authorities, 16452/10 PRESSE 303, Brussels, 17 November 2010.
 3. Daniluk D., Regulacje i nadzór bankowy w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
 4. Departament Systemu Finansowego NBP, Instytucjonalna organizacja nadzoru bankowego w krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 5. European and the crisis. Report, Special Eurobarometer/Wave 74.1 - TNS Opinion & Social, European Parliament, Bruksela 2010.
 6. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 7. Komisja Europejska, Przegląd procedury Lamfalussy'ego. Wzmocnienie konwergencji w zakresie nadzoru, Komunikat Komisji Europejskiej KOM(2007) 727 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 20.11.2007.
 8. Komisja Europejska, Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej 2010, Bruksela 2011.
 9. Menkes M., Europejski system ochrony przed kryzysami finansowymi, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Biuro Badań i Analiz, Biuletyn nr 125 (733), Warszawa 2010.
 10. Mérő K., Konwergencja sfery nadzoru w Europie - praktyka i potencjalne struktury w przyszłości, referat na konferencji "Zarządzanie wartością w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych w okresie kryzysu zaufania na rynku finansowym", Gdańsk 2008.
 11. Pawłowicz L., Wierzba R., Sieć bezpieczeństwa a integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, [w:] Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, "Bank i Kredyt" nr 8-9, NBP, Warszawa 2007.
 12. Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, "Materiały i Studia" NBP, nr 173, Warszawa 2004.
 13. Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 14. Szczepańska O., Zmiany regulacyjne i instytucjonalne w systemie finansowym Unii Europejskiej po wybuchu światowego kryzysu finansowego, [w:] M. Koczor, P. Tokarski (red.), Gospodarka Unii Europejskiej. Reakcja na kryzys i perspektywy na nowe dziesięciolecie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011.
 15. The de Larosiere Group, The High-Level Group on Financial Supervision in the EU. Report, Bruksela 2009.
 16. Zaleska M., Los sektora bankowego - ewolucja czy rewolucja?, www.obserwatorfinansowy.pl (27.10.2011).
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu