BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grochmal Stanisław (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Kultura organizacyjna przedsiębiorstw ekonomii komunii jako determinanta jej wymiaru społecznego
Organizational Culture of the Economy of Communion Enterprises as the Determinant of the Social Dimension
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2011, t. 42, s. 51-68, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Kultura organizacyjna, Klimat organizacyjny, Ekonomia społeczna, Relacje międzyludzkie
Organisational culture, Organizational climate, Social economy, Interpersonal relations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ekonomia komunii zaproponowana w 1991 roku przez Chiarę Lubich (1920-2008), założycielkę i ówczesną prezydent Ruchu Focolari, jest przedmiotem licznych opracowań naukowych oraz analiz praktycznej jej realizacji przez naukowców różnych dyscyplin w wymiarze ogólnoświatowym. Przedsiębiorstwa realizujące tę ideę, w liczbie blisko 800, funkcjonują w wielu krajach na wszystkich kontynentach. Przedmiotem badań jest zarówno doktryna ekonomii komunii i jej znaczenie ekonomiczne, jak też jej wpływ na zmiany kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach oraz relacje w wymiarze społecznym, antropologicznym, kulturowym, a także duchowym. W artykule zaprezentowano ideę ekonomii komunii i jej realizację w praktyce. Postawiono tezę o społecznym wymiarze ekonomii komunii i jej związku z ekonomią społeczną. Przedstawione zasady realizowane w przedsiębiorstwach ekonomii komunii jako elementy nowej kultury organizacyjnej stanowią argument za udowodnieniem postawionej tezy. (abstrakt oryginalny)

Economy of communion proposed in 1991 by Chiara Lubich (1920-2008), founder and contemporary president of the Focolare Movement, is the subject of numerous scientific studies and analysis of its practical implementation by the scientists of different disciplines in a global dimension. Enterprises realizing this idea in a number close to 800, operate in many countries on all continents. The research is both a doctrine of the economy of communion and its economic importance, as well as its impact on organizational culture changes in the enterprises and relations in a social, anthropological, cultural, and spiritual dimension. The idea of economy of communion and its implementation in practice is presented in the article. The thesis on the social dimension of the economy of communion and its relation to the social economy was formulated. The rules implemented in the economy of communion enterprises as elements of a new organizational culture were presented and constitute an argument for proving of the stated thesis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andringa L. (2008), La destinazione degli utili EdC, "Economia di Comunione - una cultura nuova", 28.
 2. Benedykt XVI (2009), Caritas in Veritate, Libreria Editrice Vaticana, Watykan.
 3. Biela A. (1996), Przesłanie jedności. Laudacja wygłoszona 19 czerwca 1996 z okazji nadania tytułu doktora honoris causa KUL Chiarze Lubich, Zeszyty Naukowe KUL, 39, Lublin, 195-211.
 4. Bruni L. (2000), L'Economia di Comunione, Vita e Pensiero, Milano.
 5. Bruni L., Crivelli L. (2004), Per un'economia di comunione; un approccio multidisciplinare, Città Nuova Editrice, Roma.
 6. Bruni L. (2001), L'Economia di Comunione: fatti e idee per un nuovo umanesimo, Congresso Dieci anni di EdC, 7.04.2001, Castelgandolfo.
 7. Bruni L. (2003), L'Economia civile e il principio di gratuità, "Nuova Umanita", XXV (2003/2) 146, 163-174.
 8. Bruni L. (2003a), Mercato e societa civile: scontro o incontro? Alcune riflessioni dalla prospettiva della 'comunione', "Nuova Umanita", XXV (2003/3-4) 147-148, 407-418.
 9. Bruni L. (2004), L'oggi dell'economia di comunione, in Atti del Convegno internazionale "Nuovi orizzonti dell'EdC" 10-12 settembre 2004, Castel Gandolfo.
 10. Bruni L. (2010), Economia civile e di comunione. Quali diversità?, "Città Nuova", 1/2010, 18.
 11. Fortunati L.V., Baldarelli M.G. (2002), Aspetti etici e sistema informativo nelle aziende dell'economia di comunione: prime proposizioni, [w:] L. Bruni, V. Peligra, Economia come impegno civile, Città Nuova Editrice, Roma.
 12. Gądecki S. (2010), Filozoficzne podstawy gospodarki społecznej, [w]: IV Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej, Poznań.
 13. Grochmal S. (2010), Elementy kultury organizacyjnej jako determinanty działań społecznie dpowiedzialnych w przedsiębiorstwach Ekonomii Komunii , IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Społeczna Odpowiedzialność Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
 14. Jan Paweł II (1991), Centesimus annus, Libreria Editrice Vaticana, Watykan.
 15. Lubich C. (2001), L'Economia di Comunione: verso un agire economico a'misura di persona'. Wykład z okazji otrzymania doktoratu 'honoris causa' w zakresie ekonomii i handlu, Università Cattolica di Piacenza, 29.01.1999, [w:] Lubich C., L'Economia di Comunione. Storia e profezia, Città Nuova, Roma.
 16. Lubich C. (2001a), L'Economia di Comunione. Storia e profezia, przemówienie wygłoszone w Trydencie 6 czerwca 2001.
 17. Lubich C. (2007), Charyzmat jedności, Fundacja Mariapoli - Wydawnictwo M, Kraków.
 18. Parolin G., Puangco R.V. (2002), Le imprese 'cuore' della globalizzazione, [w:] Economia di Comunione - una cultura nuova, "Città Nuova editrice", Roma, 13.
 19. Ridolfi L. (2008), Dalla CSR alla Economia di Comunione. Il caso del Polo Lionello. Tesi di laurea in economia e gestione aziendale, Università di Bologna.
 20. Specht L. (2008), The economy of communion in freedom project: A Resource for Catholic Business Education, [w:] Business Education at Catholic Universities: The Role of Mission-Driven Catholic Business Education, The University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana.
 21. Wygnański J. (2006), Ekonomia społeczna w Polsce - definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2006.6.pdf. (stan z 15.02.2011).
 22. Wygnański J. (2009), Ekonomia społeczna - sprzeczność czy konieczność, Studio Opinii, http://alfaomega.webnode.com (10.02.2011).
 23. Zamagni S. (1999), Rimboccarsi le maniche, "Citta Nuova", 4.
 24. Zamagni S. (2000), Economic Reductionism as a Hindrance to the Analysis of Structural Change, "Structural Change and Economic Dynamics", 2, 197-208.
 25. Zamagni S. (2003), Il simbolo dell'Economia di Comunione, [w:] "Polo Lionello, casa degli imprenditori", Atti del convegno svolto a Loppiano il 17-18 Lmaggio 2003, Culturano (MI), Lemagraf sas.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu