BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cierniak-Emerych Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kształtowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie a cechy kultury organizacyjnej
Formation of health and safety management in companies vs. characteristics of organizational culture
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 4 (26), s. 87-103, tab., bibliogr. 10 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Kultura organizacyjna, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Warunki pracy
Organisational culture, Health and safety at work, Working condition
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
W opracowaniu przybliżono relacje zachodzące pomiędzy podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) w przedsiębiorstwie a kształtowaniem kultury organizacyjnej, w tym kultury bhp. Odnosząc się do wyników badań empirycznych zidentyfikowano podejście do zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na ternie Dolnego Śląska. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na cechy kultury organizacyjnej ujawnione w objętych badaniami przedsiębiorstwach, rozpatrując je w kontekście kształtowania kultury bhp. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the relationship between improvements in health and safety management and development of organizational culture, concerning health and safety culture as well. Attitudes and approaches to health and safety management are discussed in companies operating in the Lower Silesia region basing on the finding of empirical studies. Finally features of organizational culture identified in the companies under research are examined in the context of developing health and safety culture. (abstact original)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  2. Cierniak-Emerych A., Warunki pracy - ich składowe oraz pożądane rezultaty kształtowaniaw: Potencjał pracy przedsiębiorstwa, red. M. Gableta, Wyd. AE Wrocław,Wrocław 2006.
  3. Gableta M., Karamalla E., Pojęcie i rola kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie, w: Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie, red. M. Gableta, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 1998.
  4. Guldenmund F.W., (Mis)understanding Safety Culture and Its Relationship to SafetyManagement, "Risk Analysis" 2010, Vol. 30, no. 10.Organizacja i zarządzanie, red. J. Boroń, AE Poznań, Poznań 1991.
  5. Pawłowska Z., Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w systemachzarządzania w: Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy, Tom 8, red. D. Koradecka, Wyd. CIOP, Warszawa 2000.
  6. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Wyd.Antykwa, Kraków 1998.
  7. Podgórski D., Współczesne koncepcje zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy w: Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy, Tom 8, red. D. Koradecka, Wyd. CIOP, Warszawa 2000.
  8. Rakowska A., Cichorzewska M., Rola przywództwa w kształtowaniu kultury bezpieczeństwapracy "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2012, nr 30. Studenski R., Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, "Bezpieczeństwo Pracy" 2000, nr 9.
  9. Weinstein M.B., Total Quality Safety Management and Auditing, Boca Raton FL,CRC Press LLC 1997.
  10. Wspólnotowa strategia na rzecz podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:041E:0014:0023:PL:PDF , [dostęp one-line 12.11.2012].
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6286
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu