BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pomykalski Andrzej (Politechnika Łódzka)
Title
Współpraca przedsiębiorstw jako współczesna forma zwiększania jego potencjału rozwoju
Business Cooperation as s Modern Form of Increasing the Growth Potential
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2011, t. 42, s. 69-80, rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Współpraca przedsiębiorstw, Rozwój przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Sieci przedsiębiorstw
Enterprises cooperation, Enterprise development, Enterprise competitiveness, Enterprise networks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem ewoluują w kierunku poprawy efektywności, powinny także uwzględniać wyzwania strategii "Europa 2020", aby przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Stąd oczekuje się, aby przedsiębiorstwa organizowały się w sieci, które sprzyjają pozyskaniu wiedzy i informacji, a przede wszystkim wdrażaniu innowacji, co zwiększa efektywność działania. Oznacza to również, że istotne jest omówienie współpracy i konkurencyjności jako form zwiększania potencjału rozwoju przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie współpracy, która prowadzi do rozwoju sieci sprzyjających rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Ogólnie ujmując, stwierdza się, że przedsiębiorstwo powinno wzmacniać relacje w sieci, pozyskiwać wiedzę i informację, co przyczynia się do uzyskania przewagi konkurencyjnej i kreowania wartości. Omawiane kierunki zmian w kształtowaniu potencjału przedsiębiorstwa są niezbędne, ponieważ zarządzanie oparto na zrównoważonym rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Modern business management methods are evolving in the direction of increasing effectiveness but should also include the challenges set by Europe 2020 strategy. Companies are expected to form networks that enable access to knowledge and information, and most of all stimulate the diffusion of innovations, which increase the effectiveness of their operations. It is therefore essential to discuss cooperation and competitiveness as forms of increasing of growth potential of companies. Generally speaking businesses should strengthen their relations within networks, accumulate knowledge and information, which transform into competitive advantage and value creation. New directions in crafting of growth potential are necessary to embrace the concept of sustainable growth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aalst H. F. (2003), Networking in Society, Organisations and Education, [w:] Organisation for Economic Co-operation and Development, Networks of Innovation, OECD Publishing House, Paryż.
 2. Arndt O., Sternberg R., (2000) Do manufacturing firms profit from intraregional innovation linkages? An empirical based answer, "European Planning Studies", 8.
 3. Cooke P., Roper S., Wylie P. (2003), 'The Golden Thread of Innovation' and Northern Ireland's Evolving Regional Innovation System, "Regional Studies", 37.4.
 4. Co-operation and Development, Networks of Innovation, OECD Publishing House, Paryż.
 5. De La Mothe J., Paquet G. (1998), Local and Regional Systems of Innovation, Kluwer, Dordrecht.
 6. Enkel E., Back A., Krogh G. von (2007), Konowledge Networks for Business Growth, Springer Berline, Heidelberg.
 7. European Commission. Directorate General for Research (2003), Key Figures 2003-2004. Towards a European Research Area. Science Technology and Innovation, Office for Official Publications of the European Communities.
 8. Hout Th., Porter M. E., Rudden E. (2001), Jak wygrywają firmy globalne, [w:] Porter o konkurencji, Porter M.E, PWE, Warszawa.
 9. Karlof B., Lundgren K., Froment M.E. (2001), Benchlearning, JohnWiley &Sons, LTD, New York.
 10. Komunikat Komisji, "Europa 2020" (2010), Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM 2020.
 11. Kotler Ph. (2005), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa.
 12. Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J. (2009), Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa.
 13. Olszewska B. (2001), Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Organisation for Economic Co-operation and Development - Centre for Educational Research and Innovation (2004), Innovation on the Knowledge Economy - Implications for Education and Learning, OECD Publishing House, Paryż.
 15. Podręcznik Oslo (2010), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie III, OECD, Warszawa.
 16. Popławski W., Sudolska A., Zastempowski M., (2008), Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, Dom Organizatora, Toruń.
 17. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego RSI Loris (2004), Raport nt. Analiza potencjału naukowo-badawczego w regionie łódzkim, Łódź.
 18. Roper S., Hewit-Dundas N., Love J. H. (2004), An ex ante evaluation framework for the regional benefits of publicly supported R&D projects, "Research Policy" 33.
 19. Rycroft R. (2003), Self - Organizing Innovations Networks: Implications for Globalization, The George Washington Center for the Study of Globalization, Washington.
 20. Skawińska E., Zalewski R.I. (2009), Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska, PWE, Warszawa.
 21. Sternberg R. (2000), Innovation Networks and Regional Development - Evidence from the European Regional Innovation Survey (ERIS): Theoretical Concepts, Methodological Approach, Empirical Basis and Introduction to the Theme Issue, "European Planning Studies", Vol. 8, No. 4.
 22. Van Aalst H. F. (2003), Networking in Society, Organisations and Education, [w:] Organisation for Economic Gompers P. A. Lerner J. (2001), The Money of Invention, How Venture Capital Creates New Wealth, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu