BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jeżak Jan (Uniwersytet Łódzki)
Title
Struktury własnościowe spółek kapitałowych jako kluczowy element ich potencjału rozwojowego
Ownership Structure of Corporation as a Key Factor of Potential Development
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2011, t. 42, s. 81-93, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Spółki kapitałowe, Struktura własnościowa, Korporacje
Capital company, Ownership structure, Corporation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest analiza zmian w strukturach własnościowych współczesnych spółek akcyjnych oraz ocena wpływu tych zmian na stosunki wewnątrz-korporacyjne i decyzje rozwojowe spółek. W pierwszej części opracowania przedstawiono proces zmian, jaki dokonuje się w spółkach europejskich i światowych od co najmniej trzydziestu lat. Chodzi o proces instytucjonalizacji własności korporacyjnej, a w ślad za tym o postępującą koncentrację tej własności. W drugiej części opracowania skoncentrowano się na wynikającym z powyższych procesów niebezpieczeństwie nadużyć ze strony dominujących akcjonariuszy, którzy dysponują nie tylko dominującym udziałem we własności, ale sprawują także pełną kontrolę nad sposobem funkcjonowania spółki. Sytuacja ta ma daleko idący wpływ na stosunki wewnątrzkorporacyjne, w tym zwłaszcza na ochronę interesu spółki oraz interesów akcjonariuszy mniejszościowych. Całość opracowania zakończono wnioskami z przeprowadzonych rozważań. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the study was to analyze changes in ownership structures of modern joint-stock companies and assess their impact on relations intra-corporate. In the first part of the paper presents the process of change that is occurring in European and global companies for at least thirty years. It is a process of institutionalization of corporate ownership, and the progressive concentration of ownership. In the second part focuses on the development of these processes, resulting danger of abuse by dominant shareholders, who have not only a dominant share in the ownership, but also take full control over the functioning of the company. This situation has a strong influence on relations intra-corporate, especially to protect the interests of the company and the interests of minority shareholders. At the end of the article author reminded conclusions of his paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Becht M. (1997), Strong Blockholders, Weak Owners and the Need for European Mandatory Disclosure, European Corporate Governance Network, Executive Report.
 2. Becht M., Roell A. (1999), Blockholdings in Europe: An international comparison, "European Economic Review", 43.
 3. Black A., Wright P., Bachman J.E. (2001), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy.Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 4. Demb A., Neubauer F. (1992), Corporate Governance: Lifespace and Accountability, [w:] The Corporate Board:Confronting the Paradoxes, Oxford University Press, Nowy Jork.
 5. Facio M., Lang L.H.P. (2002), The ultimate ownership of Western European corporations, "Journal of Financial Economics", 65.
 6. Fama E.F., Jensen M.C. (1983), Agency problems and residual claims, "Journal of Law and Economics".
 7. Franks J., Mayer C. (1994), The ownership and control of German corporations, London Business School, Unpublished manuscript.
 8. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. (1999), Corporate Ownership Around the World, "Journal of Finance", 2.
 9. Morck R., Nakamura M. (1999), Banks and corporate control in Japan, "Journal of Finance", 54.
 10. Pedersen T., Thomson S. (1997), European patterns of corporate ownership: a twelve country study, "Journal of International Business Studies", 28.
 11. Roe M. (1994), Strong Managers Weak Owners: The Political Roots of American Corporate Finance, Princeton University Press, Princeton (N. J.).
 12. Shleifer A., Vishny R.W. (1997), A survey of corporate governance, "Journal of Finance", 52.
 13. Tamowicz P., Dzierżanowski M. (2001), Własność i kontrola polskich korporacji, Instytut Badań na Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 14. Ussem M. (1996), Shareholders as a Strategy Asset, "California Management Review", 39.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu