BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziadkiewicz Anna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Juchniewicz Piotr (Uniwersytet Gdański)
Title
Rola kultury organizacyjnej w procesie tworzenia strategii w organizacji zorientowanej na design
Organizational culture as context focusing on strategy creating process in design-orientated company
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 4 (26), s. 11-23, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Kultura organizacyjna, Kanały informacyjne, Przewaga konkurencyjna, Zarządzanie strategiczne
Organisational culture, Communication channels, Competitive advantage, Strategic management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wielu przedsiębiorców upatruje w kulturze organizacyjnej źródła ograniczeń i czynnika spowalniającego zmiany w organizacji. Mówią, że sztywne normy i często nierealne standardy powodują hamowanie komunikacji w zespole i sprowadzają pracownika do rangi narzędzia, mającego jedynie przynieść dochód. W artykule zaprezentowano zależności i związki pomiędzy kulturą organizacyjną, nową koncepcją prowadzenia biznesu jaką jest zarządzanie designem, a strategią firm zorientowanych na design. Kultura została tu zaprezentowana jako punkt wyjścia, z jednoczesnym naciskiem na jej możliwości determinujące formułowanie strategii. Zaprezentowano, w jaki sposób pomaga wzmacniać działania firmy, przy jednoczesnym osłabianiu konkurencji mniej otwartej na nową wiedzę i niewerbalne kanały komunikacyjne. (abstrakt oryg.)

Many entrepreneurs can perceive organizational culture as a source of constraints and an impediment to changes in the company's organizational culture. They say that the fixed rules and unrealistic standards result in the inhibition of team communication bringing down employees to the status of a tool, designed only to generating income. The article presents the relations and connections within organizational culture, a new concept of business management which is design management and design-orientated strategy. The culture is presented as a point of departure in focusing on the emphasis on determining the formulation of this strategy. It is shown how to strengthen business activities while weakening the competition which is less open to knowledge and non-verbal communication channels. (abstract orig.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Best K., Design Management. Zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego produktu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 2. Boyle G., Design Project Management, MPG Books Ltd., Bodmin, Cornwall, Ashgate 2003.
 3. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 4. Chandler A., Strategy and Structure, Mit Press, Cambridge 1962.
 5. de Mozota B., Design Management. Using Design to Build Brand Value and Corporate Innovation, Allworth Press, New York 2003.
 6. Lundy O., Bowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 7. Pawłowicz B., Projekt jutro, "Zwierciadło" 2013, Nr 1.
 8. Pearse II J.A., Robinson R. H., Strategic Management, Richard D. Irwin Inc., Homewood, IL.
 9. Penc J., Strategie zarządzania, Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Placet, Warszawa 1994.
 10. Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1995.
 11. Stańczyk S., Triada przewagi konkurencyjnej w warunkach niepewności, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 1114, aspekt teoretyczny i praktyczny, red. M. Przybyła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 12. www.clientbrief.info/whybrief.html.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6281
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu