BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dolny Edward (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Aktywne programy rynku pracy w Polsce w latach 2005-2009
Labour Market Active Programmes in Poland in 2005-2009
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2011, t. 42, s. 129-150, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Zwalczanie bezrobocia, Przeciwdziałanie bezrobociu, Rynek pracy
Unemployment reduction, Combat unemployment, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu dokonano analizy kształtowania się rozmiarów i struktury wydatków z Funduszu Pracy na aktywne programy rynku pracy, liczby i struktury bezrobotnych nimi objętych oraz ich efektywności zatrudnieniowej i kosztowej w Polsce w latach 2005-2009. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to show quantity and structure spending from Labour Fund for labour market programmes, number and structure unemployed under these programmes and their effectiveness in Poland in 2005-2009. In this period there was a significant increase in spending from Labour Fund for active programmes and number unemployed under them. Generally, it was increased the employment effectiveness of these programmes, but the cost of them was increased too. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bezrobocie w Polsce w 2009 r. Raport tabelaryczny (2010), MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 2. Bieliński J., Bober M., Sarzalska M., Zawistowski J. (2008), Aktywne polityki na elastycznym rynku pracy, [w:] M. Bukowski (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007.
 3. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, MPiPS, Warszawa.
 4. Błędowski P. (2008), Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych - rekomendacje na podstawie doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej, [w:] P. Błędowski, B. Błaszczyk, M. Fedorczuk, Cz.Kliszko, P. Kubicki, Kierunki modyfikacji rozwiązań prawno-organizacyjnych w celu zwiększania efektywności usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji, raport z badań, MPiPS, Warszawa.
 5. Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2009 r. (lipiec 2010), Warszawa.
 6. Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w 2007 r. (wrzesień 2008), MPiPS, Departament Funduszy, Warszawa.
 7. Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w 2008 r. (sierpień 2009), MPiPS, Departament Funduszy, Warszawa.
 8. European Commission (1997), European Commission Proposal for Guidelines for Member States Employment Policies, Brussels.
 9. Fitzenberger B., Speckesser S. (2005), Employment Effects of the Provision of Specific Skills and Techniques in Germany, ZEW, Discussion Paper No. 77.
 10. Informacja o realizacji usługi - pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w 2005 roku (2006), MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 11. Informacja o realizacji usługi - pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w 2006 roku (2007), MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 12. Informacja o realizacji usługi - pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w 2007 roku (2008), MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 13. Informacja o realizacji usługi - pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w 2008 roku (2009), MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 14. Informacja o realizacji usług poradnictwa zawodowego w urzędach pracy w 2005 roku (2006), MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 15. Informacja o realizacji usług poradnictwa zawodowego w urzędach pracy w 2006 roku (2007), MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 16. Informacja o realizacji usług poradnictwa zawodowego w urzędach pracy w 2007 roku (2008), MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 17. Informacja o realizacji usług poradnictwa zawodowego w urzędach pracy w 2008 roku (2009), MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 18. Kryńska E. (red.) (2009), Flexicurity w Polsce, diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 19. Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H. (1998), Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, IPiSS, Warszawa.
 20. Kukulak-Dolata I. (2007), Powiatowe urzędy pracy jako instytucje rynku pracy. Analiza wyników badań, [w:] I. Kukulak-Dolata, J. Pichla, Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 21. Polska 2006. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym 2006 (2006), MPiPS, Warszawa.
 22. Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym (2010), MPiPS, Warszawa.
 23. Szewczyk A. (2004), Informacja w walce z bezrobociem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Sztanderska U. (2008), Publiczne służby zatrudnienia a wyzwania rynku pracy, [w:] Analiza funkcjonowania urzędów pracy po ich włączeniu do administracji samorządowej , MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 25. Wiśniewski Z., Zawadzki K. (red.) (2010), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, UMK, Toruń.
 26. Wójcicka I., Sztandar-Sztanderska K., Zielińska M. (2008), Klienci powiatowych urzędów pracy, [w:] Analiza funkcjonowania urzędów pracy po ich włączeniu do administracji samorządowej, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 27. Zawadzki P. W. (2006), System pośrednictwa pracy w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa, praca doktorska, maszynopis.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu