BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Czesław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Źródła powstawania więzi personalnych w grupach kapitałowych jako ważnego elementu kapitału społecznego
Sources of Creating of Personal Ties in Capital Groups (Holdings)
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2011, t. 42, s. 161-168, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Kapitał społeczny, Grupa kapitałowa, Więzi społeczne, Współdziałanie przedsiębiorstw
Social capital, Capital group, Social bond, Cooperation of enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano więzi personalne w grupach kapitałowych. Zgodnie z przyjętym celem opracowania dokonano analizy najważniejszych źródeł powstawania tego rodzaju więzi. Źródła te obejmują: naśladownictwo, zaufanie oraz współdziałanie wewnątrzorganizacyjne. Analizą objęte zostały mechanizmy tworzenia więzi personalnych w zgrupowaniach przedsiębiorstw, prezentowane w kontekście różnych podejść do imitacji (naśladownictwa), zaufania oraz współdziałania wewnątrzorganizacyjnego oraz modeli opisujących te kategorie i procesy. W analizie tej szczególne znaczenie merytoryczne i metodologiczne ma koncepcja kapitału społecznego. Podstawę epistemologiczną prowadzonej analizy stanowią studia literatury przedmiotu przeprowadzone przez autora opracowania. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the creating of personal ties in capital groups (holdings). According to the aim of this article key sources of creating of such ties have been analyzed. These sources embrace: the imitation processes, confidence and internal organizational co-operation. Mechanisms of creating of personal ties in holdings have been portrayed in he context of different approaches and models describing these categories and processes mentioned above. The epistemological framework for the analysis are results of literature studies conducted by the author of this paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ariano A., De la Torre J., Ring P.S. (2001), Relational Quality: managing Trust In Corporate Alliances, "California Management Review", 44.
 2. Barney J.B., Hansen M.H. (1994), Trustworthiness as a source of Competitive Advantage, "Strategic Management Journal", 15, Special Issue.
 3. Blomqvist K., Stahle P. (2004), Trust in technology partnership, [w:] Huotari M.L., Iivonen I. (red.), Trust in knowledge management and systems in organizations, Idea Group Publishing, Hershey.
 4. Czakon W., Borczuch A. (2005), Trwałość sieci gospodarczych w świetle teorii gier,"Przegląd Organizacji", nr 3.
 5. Czakon W. (2005),Więzi konkurencyjne a więzi sieciowe przedsiębiorstwa, [w:] Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami, TNOiK, Katowice.
 6. Czakon W. (2007), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 7. Cartwright S., Cooper C.L., Jordan J. (1998), Managerial Preferences In International Merger and Acquisition Partner, [w:] Hussey W.D. (red.), The Strategic Decision Challenge, John Wiley & Sons, Chichester.
 8. Child J., Faulkner D., Pitkethly R. (2001), The Management of International Acquisitions, Oxford University Press, New York.
 9. Dolinger M.J., Golden P. A., Santon T. (1997), The Effect of Reputation on the Decision to Joint Venture, "Strategic Management Journal", 18.
 10. Kordel P. (2002), Zaufanie a proces tworzenia strategii przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 2 (108).
 11. Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., (2004), Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, PWN, Warszawa.
 12. Nooteboom B., De Jong G., Vossen R., Helper S., Sako M. (2000), Networks Interactions and Mutual Dependence: a Test in the Car Industry, "Industry and Innovation", 7.
 13. R. Olie (1990), Culture and Integration Problems In International Mergers and Acquisitions, "European Management Journal", 18.
 14. Podolny J.M., (2009), The Buck Stops and Starts at Business School, "Harvard Business Review", 87.
 15. Putnam R.D. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa.
 16. Sabel Ch. (1993), Studied Trust: Building New Forms of Cooperation in a Volatile Economy, "Human Relations", 4.
 17. Sydow J. (2000), Understanding the Constitution of Interorganizational Trust, [w:] Lane C., Bachmann R. (red.), Trust within and between organizations, Conceptual Issues and Empirical Applications, Oxford University Press, Oxford.
 18. Zając Cz. (2006), Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu