BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Januszkiewicz Katarzyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Współczesne perspektywy rozwoju zawodowego w naukach społecznych
Contemporary Perspectives of Career Development
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2011, t. 42, s. 169-182, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rozwój zawodowy pracownika, Rozwój kariery zawodowej, Kultura organizacji
Professional development of employees, Career development, Corporate culture
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane dwa, w pewnym sensie odmienne, ale współistniejące obecnie konteksty rozwoju. W pierwszym za punkt odniesienia przyjęto perspektywę jednostki, jej wartości i oczekiwania związane z realizacją drogi zawodowej. W drugim zaś - rozwój zawodowy pracownika wpisany został w rzeczywistość organizacji z jej celami, wartościami i procedurami. Rozbieżności między tymi "światami" są na tyle istotne, że skłaniają do głębszej refleksji i udzielenia odpowiedzi na pytanie: jakie warunki powinny być spełnione, by osiągnąć perspektywę integrującą? Jaka powinna być charakterystyka dojrzałego rozwojowo pracownika (aktywnego, świadomego wartości i znaczenia rozwoju) oraz dojrzałej rozwojowo organizacji (stwarzającej warunki rozwoju i do niego zachęcającej), tak by te dwa podmioty mogły z sukcesem i w sposób optymalny osiągnąć swoje cele i zamierzenia. (abstrakt oryginalny)

In this article, will be presented two, in a certain sense different, but co-existing contexts of development. In the first case, reference point is adopted as a perspective of individuals, their values and expectations related to career paths realization. In the second case employee's career development is connected to organization reality with it's goals, values and procedures.Differences between this two "worlds" are enough relevant for deep reflection and answer the question: what kind of conditions should be met in order to achieve integration perspective? What should be the characteristics of well developed employee (active, aware of the value and importance of developing) and well developed organization (creating condition for employees' development and stimulating them) in order to achieved successfully and in optimal way goals and targets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz J. (2005), Praca zawodowa problemem życia rodzinnego, [w:] Pietrulewicz B. (red.), Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników, Zakład Poligrafii EURODRUK, Zielona Góra.
 2. Borkowski J. (2003), Socjologia i psychologia społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk.
 3. Czerska M. (2003), Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwania dla współczesnego menedżera, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 4. Huselid M.A., Beatty R.W., Becker B.E. (2006), Gracze klasy A czy stanowiska klasy A. Nowe strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, "Harvard Business Review Polska", 11.
 5. Jan Paweł II (1998), "L'Osservatore Romano", 19, nr 3, L'Osservatore Romano - All rights reserved, www.vatican.va/news -archiwum.
 6. Januszkiewicz K. (2009), Rozwój zawodowy pracowników. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Mariański J. (2001), Kryzys moralny czy transformacja wartości?, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 8. Reykowski J. (1986), Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 9. Robbins S.P. (2000), Zasady zachowania w organizacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 10. Sikorski Cz. (1998), Ludzie nowej generacji. Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Straś-Romańska M. (2006), Niektóre cywilizacyjne zagrożenia dla rozwoju osobowego, [w:] Klebaniuk J. (red.), Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.
 12. Turska E. (2005), Globalizacja a restrukturyzacja a nowy model kariery i sukcesu, [w:] Kożusznik B. (red.), Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 13. Włodarski Z. (1992), Człowiek jako wychowawca i nauczyciel, Wydawnictwo WSIP, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu